Tez No İndirme Tez Künye Durumu
217578
1980 sonrası kamu istihdamının seyri / The public employment course after 1980
Yazar:TAMER DURAN
Danışman: PROF. DR. YENAL ÖNCEL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Ana Bilim Dalı
Konu:Maliye = Finance
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
189 s.
20. yüzyılın sonlarına dogru ortaya çıkan küresellesme olgusu, devletintanımını degistirmeye baslamıs, artık devletin kalkınmada öncü rol oynamasınagerek kalmadıgını dolayısıyla devletin geleneksel görevlere dönüs yapmasıgerektigini ortaya koymaktadır. Küresel olgu devletin piyasa ekonomisindençekilmesini ve çekildigi alanları da ?topluma? devretmesini öngörmektedir.Piyasadan çekilen devlet ise geleneksel görevleri ticari isletme mantıgıylaörgütlenmesini ve faaliyet göstermenizi öngörmektedir. Devletin kendi kabugunaçekilmesi, dogal olarak kamu istihdamına da yansımıs, kamudaki istihdam rejimleriesneklestirilerek, kamu personeli üzerindeki güvence ortadan kaldırılmayaçalısılmaktadır.Bu çalısmada Türk kamu personel sistemi çesitli yönleri ile incelenmis,personel rejiminin esneklestirilmesinin boyutları ortaya konulmaya çalısılmıstır. Buçerçevede uygulanan politikaların etkileri ve degisim süreçleri incelenmistir. Buçalısmada özellikle vurgulamak istedigimiz husus, kamuda istihdamın siskin oldugukanısının geçersiz oldugudur.Gelismislik düzeyleri farklı ülkeler ile yapılankarsılastırmalarda, Türkiye'de kamu istihdamının siskinligi bir yana, yetersiz olduguortaya konulmustur. Düsük kamu istihdamı da dogal olarak verimsizligi beraberindegetirmektedir. Türkiye'de güvenceli istihdamının arttırılması gerekmektedir. Bukapsamda kamu yönetiminde etkinlik ve verimlilik saglanabilecegi mümküngörülmektedir.
The concept of globalisation has raised during the last few decades and so thedefinition of the government. It is exposed that there is no longer need forgovernment entrepreneurial for development of the states, therefore the governmentshould return to its traditional duties. Moreover, the globalisation concept states thatgovernment should also retreat from the market economies and leave this fieldentirely to the ?community?. Additionally, the retreating government should usecommercial perceptiveness to organize and display activities in its traditional duties.However, downsizing government eventually affects public employment in anegative sense, and employment regimes have become more flexible then ever. Thisresults in efforts to abrogate the protection over public employment.The main aim of this study is to research the public employment system withdifferent aspects, and to exploit the results of flexibility efforts on publicemployment regimes. In this framework, political applications and transformationstages are intensely examined. One of the most important subjects that has to beemphasized on is, the belief stating that the public personnel are over-employed isnot correct. The comparisons between countries with different development levelsreflect that the public employment in Turkey is not excess, in fact there is personnelshortage. As a consequence, lack of productivity has shown a great rise. In Turkey,guaranteed-protected employment system should definitely be supported. In thiscontext, if these suggestions are applied, there could be achievements in productivityand public management.