Tez No İndirme Tez Künye Durumu
595987
Convergence in transportation measures across the OECD countries / OECD ülkeler arasında ulaşım ölçümlerinde yakınsama
Yazar:GHULAM MUSTAFA SULTANI
Danışman: PROF. DR. İBRAHİM HAKAN YETKİNER
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Ekonomi Ana Bilim Dalı / Finansal İktisat Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics ; Ulaşım = Transportation
Dizin:Ekonomik yakınsama = Economic convergence ; OECD ülkeleri = OECD countries ; Ulaştırma = Transportation ; Ulaşım = Transportation ; Ulaşım modelleri = Transport models ; Yakınsaklık = Convergence
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
52 s.
Bu tez, 23 OECD ülkeler arasinda ulaşım ölçumlerinde yakınsamayı analiz etmektedir. Yakınsama hipotezi temel olarak yoksul ulusların (kişi başına GSYİH) daha zengin uluslardan daha hızlı büyüme eğiliminde olduklarını ve benzer gelir seviyelerinde olduklarını savunuyor. Beyzatlar ve Yetkiner (2017), gelirin yakınsamanın, gelirinin ön planda olduğu sektörlere de yansıyabileceğini savunurlar. Bu amaçla, AB-15 ülkeleri için bir ulaşım yakınsama denklemini test ettiler. Bu çalışma, 23 OECD ülkesinin 1970 ile 2015 süre zarfında Fark GMM Tahmincisi ve Sistem GMM Tahmincisi'ne kadar test etmeyi amaçlamaktadır. Sonuçlarımız, her iki ulaştırma ölçumlerinde: kişi başına iç yolcu taşımacılığı ve kişi başına iç nakliye taşımacılığı de 23 OECD ülkesinde ulaştırma yakınsamanın olduğunu göstermektedir. Ayrıca kontrol değişkenleri göz önüne alındığında daha yüksek bir yakınsama gözlemlendiğini tespit ettik. Ekonomik uyum sürecinde 23 OECD ülkesinin gelir yakınsamasının, ulaşım sektörlerinin yakınsamasına da etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
This thesis analyzes the convergence in transportation measures across the 23 OECD countries. The convergence hypothesis basically argues that poorer nations (GDP per capita) tend to grow faster than the richer nations and that they end up at similar income levels. Beyzatlar and Yetkiner (2017) argued that income convergence may also be reflected in individual sectors of which income is the front-end. To this end, they tested a transportation convergence equation for EU-15 countries This study aims to extend their study by testing the transportation convergence of 23 OECD countries from the period of 1970 to 2015 through Difference GMM Estimator and System GMM Estimator. Our results show that transportation convergence exists among the 23 OECD nations in both transportation measures: inland passenger transportation per capita and inland freight transportation per capita. We also find that a higher convergence is observed when control variables are considered. It was concluded that income convergence of the 23 OECD countries in the process of economic integration also has an impact on the convergence of their transportation sectors.