Tez No İndirme Tez Künye Durumu
277810
1909 Tatil-i Eşgal Kanunu ve uygulamalar / 1909 The Law of Strict (applications)
Yazar:DİLEK YEŞİLKURT
Danışman: PROF. DR. SEDAT MURAT
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı / Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı
Konu:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
Dizin:Grev = Strike ; Kanunlar = Laws ; Sendikalar = Unions ; Tatil-i Eşgal Kanunu = The Law of Strict ; İş Hukuku = Labour Law
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
126 s.
Tatil-i Eşgal Kanunu ve Uygulamaları başlıklı bu çalışmada, Kanunun hedefleri, içeriği ve nasıl uygulandığını analiz etmeye çalıştık.Önce, bu kanunun ortaya çıktığı sosyal, ekonomik ve politik koşulları açıkladık. ?Kanunun hedefleri ve içeriği? başlığı altında Tatil-i Eşgal Kanunu'ndan önceki işçi hareketleri ve iş mevzuatı kanunun hedef ve içeriğinden ayrı olarak çalışıldı.?1908 Grevleri? 111 Grevler olarak bilinir, tarihleri, iş kolu, yerleri ve şehirleri, grevlere katılan işçilerin yaklaşık sayıları tablo olarak gösterildi.O dönemdeki organizasyonların ilgili özellikleri/nitelikleri tek tek belirtildi.Tatil-i Eşgal Kanunu'nun içeriği işveren ve işçiler açısından ayrı olarak çalışıldı.Tatil-i Eşgal Kanunu altında yapılan düzenlemenin getirdiği yenilikleri çalıştık. Bu bölümde, ?Sendika yasağı?, ?uzlaşmazlık? ve ?toplu görüşme? üzerinde duruldu, Meclis-i Mebusan'da düzenleme hakkında yapılan tartışmalara değinildi. Yasaklar hakkında konuşmadan önce kavram ve alt başlıklarını kısaca açıkladık. Böylece kanın daha kolay anlaşılacaktır.Biz grevlerde 1936 tarihli ?İş Kanunu?na kadar, sendikalarda ise Tatil-i Eşgal Kanununun uygulanması başlığı altında 1947 tarihli Sendikalar Kanunu'na kadar olan uygulamalarla ilgilendik. Sendika ve derneklerin örgütlenmesi konusunu Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri olarak ayrı ayrı ele aldık.Bu başlığın sonunda yine grevleri Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri olarak ayrı ayrı olarak belirlemeye çalıştık.Sonuç olarak, Tatil-i Eşgal Kanunu'nun toplu iş ilişkileri için ilk düzenleme olduğu ve bu Kanun ile Devletin baskı ve müdahale karakteristiklerinin açıkça görüldüğü vurgulandı.
In this study; called "Tatil-i Eşgal Kanunu-The Law of Strike- and it's Practices" , we tried to analyse its target, contain and how it was practiced.First we explained the political, economical and social conditions that brang out this Law.In the headline of " the target and contain of the Law",it was studied seperately the legislation for labor and labor movements before Tatil-i Eşgal Kanunu , contain and target of the Law.In this section the laws were specified one by one and their related sections of these laws were especially tried to be indicated.111 Strikes which are known as " 1908 Strikes" , their dates, branchs, place of employment and cities, approximate number of workers participating to the Strikes were shown as table.The Organizations in that period were pointed out one by one and their qualifications related to our topic were mentioned.The contain of Tatil-i Eşgal Kanunu were studied in the separate underlines respect of companies and workers.We studıed novelties that the Law brang in the underline of " Tadil-i Eşgal Kanunu" .In this part we pointed out " the prohibition for trade unions " and " disagreement and collective discussions". We noticed to indicate the discussions about prohibitions in the Legislation Counsil..Before talking about the legal regulation for prohibitions, we explained shortly this concept and its subtitles. So the Law will be more understandable.We dealt with strikes in the period until "Labor Law " dated 1936 , and organizations until the " Trade Unions Law" dated 1947, under the title of practice of "Tatil-i Eşgal Kanunu" .Especially, organizing of trade union and association, we dealt with the matter seperately in the periods of Empire and Republic.At the and of this title we tried to determene the strikes, again seperatly in the periods of Empire and Republic.As a result, it was emphisized that Tatil-i Eşgal Kanunu was the first legislation for collective labor relations and by this Law it was clearly seen the interfering and pressing charecteristic of the State.