Tez No İndirme Tez Künye Durumu
609673
Gaziantep'te faaliyet gösteren ISO 500 firmalarının halka açılmaya karşı tutumları ve etkileyen faktörler / Attitudes of ISO 500 companies operating in Gaziantep against public opening and factors affecting
Yazar:ÇELEBİ DİLEKÇİ
Danışman: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL EKŞİ
Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
106 s.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki firmaların da ekonomiye katkısı çok büyük bir önem arz etmektedir. Firmaların gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir ortamda hayatta kalabilmeleri sağlam bir öz kaynak yapısına sahip olmalarına, mali yapılarının güçlü olmalarına bağlıdır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde sıkça yaşanan ekonomik krizler bunu zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede ülkemizdeki firmaların yaşadığı finansman sorunlarının temelinde ekonomik istikrarsızlık, teşvik politikalarının yetersizliği ve sermaye ihtiyacının yeteri kadar temin edilememesi gibi sebepler yatmaktadır. Firmaların verimli ve etkin olarak çalışabilmesi de kaynak ihtiyacının temin edilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Ülkemizdeki firmalar da bu ihtiyacını genellikle kendi öz kaynaklarından ve sermaye piyasalarından karşılama yoluna gitmektedir. Gaziantep ilini örneklem olarak ele aldığımız bu çalışmada ISO 500 firmaları içinde yer alan yirmi firmanın halka açılmaya karşı tutumları ve etkileyen faktörler incelenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmış, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis test sonuçlarına göre analizler yapılmıştır. Yapılan analizlerde bazı demografik özelliklerin, halka açılma konusunda anlamlı farklılıklara neden olduğu gözlemlenmiştir.
The contribution of the companies in our country to the economy is very important as it is in the whole world. The survival of firms in an environment where competition is intense both nationally and internationally depends on having a solid equity structure and strong financial structure. Particularly frequent economic crises in emerging economies such as Turkey makes it mandatory. In this context, the reasons for the financial problems experienced by the firms in our country are reasons such as economic instability, insufficiency of incentive policies and insufficient supply of capital. The ability of companies to work efficiently and effectively is directly related to the provision of resources. Firms in our country generally meet this need from their resources and capital markets. In this study, we examined Gaziantep province as a sample, the attitudes of twenty companies among ISO 500 companies to the public offering and the factors affecting them are examined. The questionnaire was used as the data collection method and analyzes were made according to Mann Whitney U and Kruskal Wallis test results. In the analysis, it was observed that some demographic characteristics caused significant differences in the public offering.