Tez No İndirme Tez Künye Durumu
573776
Evaluating energiewende: A successful or failed energy transition attempt? / Energiewende'nin değerlendirilmesi: Başarılı mı yoksa başarısız bir enerji dönüşümü girişimi mi?
Yazar:OZAN AKTAŞ
Danışman: PROF. DR. MEHMET EFE BİRESSELİOĞLU
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı
Konu:Enerji = Energy ; Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
83 s.
Paris Antlaşması iklim değişikliğine resmiyet kazandırdı. Böylece iklim değişikliği temiz enerji kaynaklarına geçişin önemini arttırdı. Almanya'nın enerji dönüşüm program Energiewende iddialı iklim hedefleri sayesinde en popular enerji dönüşüm programı haline geldi. Energiewende sadece yenilenebilir enerjiye dönüşümü içermiyor, aynı zamanda nükleer enerjiden vazgeçilmesini de içeriyor. Almanya'nın nükleer santrallerini kapatma kararı Fukushima felaketinden sonra gündemde yer edinmeye başladı. Aslında Almanya'nın Fukushima felaketinden önce de nükleer enerjiden vazgeçme kararı vardı. Ama bu karar daha sürdürülebilir uzun vadeli bir nükleer enerjiden vazgeçiş sürecini kapsıyordu. Almanya'nın Fukushima felaketinden sonra aldığı nükleer santrallerin bir kısmını hemen kapatma kararı, Energiewende'yi daha zor bir konuma soktu. Çünkü Almanya sürdürülebilir ve temiz bir enerji kaynağını kaybetme sürecine girdi. Bu durum fosil kaynakları yenilenebilir enerjinin yanında tek alternatif olarak bıraktı. Fosil yakıtların Almanya'nın birincil enerji tüketimi içerisindeki önemi de Energiewende'nin iklim hedeflerinin sorgulanmasına yol açtı. Bu çalışmanın temel amacı, Energiewende'nin hedeflerini tespit etme ve başarısını enerji dönüşümü teorisne göre ölçmek üzerine kurulmuştur.
Paris Agreement highlighted the emergency of climate change. Climate change concerns brings along the utmost importance of transition to cleaner energy sources. Germany's energy transition also known as Energiewende became the most popular energy transition with its challenging climate targets. Besides, Energiewende not only contains transition to renewables, but also refers to a nuclear phase-out. Germany's nuclear phase-out became popular mostly after Fukushima disaster in 2011. However, Germany already had a nuclear phase-out program before Fukushima disaster, but it was more sustainable and long-term phase-out. Germany's immediate nuclear phase-out decision put Energiewende into more challenging situation because Germany started to lose its sustainable and clean energy sources while transforming into renewables. This circumstance leaves fossil fuels as the only alternative along with renewable energy. Importance of fossil fuels in Germany's primary energy consumption caused to question Energiewende's climate targets. The main objective of this study is to find the driving goals of Energiewende and measure the success of it in line with the energy transition theory.