Tez No İndirme Tez Künye Durumu
281778
Aç farelerde atropin ve yem ile oluşan konvülsiyonlara uzun süre haloperidol verilmesinin, olanzapinin ve antiepileptiklere amitriptilin eklenmesinin etkilerinin araştırılması / Aç farelerde atropin ve yem ile oluşan konvülsiyonlara uzun süre haloperidol verilmesinin, olanzapinin ve antiepileptiklere amitriptilin eklenmesinin etkilerinin araştirilmasi
Yazar:ALPER AHMET MAHREBEL
Danışman: PROF. DR. NURHAN ENGİNAR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji ve Klinik Farmokoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology
Dizin:Amitriptilin = Amitriptyline ; Antikonvülsanlar = Anticonvulsants ; Antipsikotik ilaçlar = Antipsychotic agents ; Atropin = Atropine ; Aç kalma = Fasting ; Fareler = Mice ; Haloperidol = Haloperidol ; Nöbetler = Seizures
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
58 s.
Bu çalışmada, 48 saat ve daha kısa süre aç bırakılan fare ve sıçanlarda antimuskarinik uygulanması ve yem verilmesi ile oluşan konvülsiyonlara, uzun süre içme suyu ile haloperidol verilerek dopaminerjik reseptörlerde duyarlık değişimi oluşturulmasının, atipik antipsikotik olanzapinin ve karbamazepin ve lamotrijinin amitriptilin ile birlikte verilmelerinin etkileri araştırıldı. Dopaminerjik reseptörlerde duyarlık değişimi konvülsiyonların klorpromazine yanıtı ile değerlendirildi. Deney 1'de 21 gün içme suyu veya içme suyu ile birlikte 3 mg/kg/gün haloperidol verilen farelerin bir bölümü iki gün sonra 48 saat aç bırakıldı. Hayvanlara, serum fizyolojik (SF) veya 2 veya 3 mg/kg klorpromazin, ardından SF veya 2,4 mg/kg atropin uygulandı (i.p.). Yem verilerek konvülsiyon oluşumu değerlendirildi. Muskarinik reseptörlerde de duyarlık değişimi olduğu ileri sürüldüğünden, diğer hayvanlara 25. gün SF veya 5 mg/kg atropin uygulandı. Motor aktivite ölçüldü. Farelere 48 saat açlıktan sonra, Deney 2'de, SF veya 1, 2 veya 4 mg/kg olanzapin, ardından SF veya 2,4 mg/kg atropin, Deney 3'te, SF veya 5 mg/kg amitriptilin ile birlikte SF, 24 mg/kg karbamazepin veya 20 mg/kg lamotrijin, ardından SF veya 2,4 mg/kg atropin uygulandı (i.p.). Yem verilerek konvülsiyon oluşumu değerlendirildi. Haloperidol verilen farelerde, olasılıkla dopaminerjik reseptörlerde değişiklik olmadığından konvülsiyon sıklığında, başlama süresinde ve konvülsiyon evrelerinde bir fark ortaya çıkmadı, 2 mg/kg klorpromazin konvülsiyon başlama süresini uzattı, 3 mg/kg ise konvülsiyon oluşumunu tamamen önledi. Haloperidol verilen hayvanlarda atropin motor aktivitede değişikliğe yol açmadı. Amitriptilin ve lamotrijin ile birlikte amitriptilin ve 2 ve 4 mg/kg olanzapin gruplarında konvülsiyon sıklığı kontrol grubundan fark göstermedi. Bulgular; daha uygun haloperidol yönteminin seçileceği, olanzapin, amitriptilin ve lamotrijinin daha uygun dozlarda kullanılacağı ileri çalışmaların yapılmasının gerektiğini düşündürttü.Anahtar Kelimeler: atropin, açlık, konvülsiyon, haloperidol, olanzapin
In the present study, the effects of dopaminergic receptor sensitivity changes induced by long-term haloperidol administration in drinking water, the administrations of atypical antipsychotic olanzapine and combination of carbamazepine and lamotrigine with amitriptyline were evaluated on convulsions induced by antimuscarinic and food intake in 48 h fasted mice was evaluated. The sensitivity changes in dopaminergic receptors were evaluated by the response of convulsions to chlorpromazine. In Experiment 1, mice given drinking water alone or with 3 mg/kg/day haloperidol for 21 days were deprived of food for 48 hours on day 23. Animals were administrated first with saline or 2 or 3 mg/kg chlorpromazine, then saline or 2,4 mg/kg atropine (i.p.). They were given food and evaluated for the development of convulsions. For the suggestion of changes in the muscarinic receptors, the other animals were administrated with saline or 5 mg/kg atropine and their motor activities were measured. In Experiment 2, 48 hours after food deprivation mice were administrated first with saline or 1, 2 or 4 mg/kg olanzapine, then saline or 2,4 mg/kg atropine and in Experiment 3, animals were administrated first with saline or 5 mg/kg amitriptilin with saline, 24 mg/kg carbamazepine or 20 mg/kg lamotrigine, then saline or 2,4 mg/kg atropine (i.p.). Convulsions were evaluated after food intake. The incidence and onset of convulsions and the seizure stages was indifferent in haloperidol given mice, probably due to occurrence of no change in dopaminergic receptors. And 2 mg/kg chlorpromazine only prolonged the onset of convulsions, but 3 mg/kg chlorpromazine prevented completely the development of convulsions. Atropine could not produce any change in the motor activity of haloperidol given animals. The incidence of convulsions in amitriptyline, lamotrigine with amitritypline and 2 and 4 mg/kg olanzapine groups were indifferent from the control group. Results suggested that further studies using more appropriate method for haloperidol administration and more suitable doses for olanzapine, amitripyline and lamotrigine has to be conducted.Key Words: atropine, fasting, convulsion, haloperidol, olanzapine