Tez No İndirme Tez Künye Durumu
272047
Allojenik kemik grefti ile maksiller sinüs augmentasyonu uygulanan atrofik posterior maksillada implant biyomekaniği: Sonlu eleman analizi / Implant biomechanics in atrophic posterior maxilla where maxillary sinus is augmented with allogenic bone graft: A finite element analysis
Yazar:PINAR TEKMEN
Danışman: PROF. DR. SERPİL DURAN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Konu:Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin:Atrofi = Atrophy ; Biyomekanik = Biomechanics ; Dental implantasyon = Dental implantation ; Dental implantlar = Dental implants ; Kemik nakli = Bone transplantation ; Maksiller sinüs = Maxillary sinus ; Protezler ve implantlar = Prostheses and implants ; Sonlu elemanlar analizi = Finite element analysis ; Sonlu elemanlar analizi = Finite element analysis ; Stres = Stress
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2010
140 s.
Maksillanın posterior bölgesinde dişsiz alveoler kretlerde gelişen vertikal kemik kaybı ve sinüsün sarkması, bu bölgede implant uygulamasını zorlaştırırken sinüs lift işlemini gerekli kılmaktadır. Yeterli kemik yüksekliği ve kalitesinin sağlanması dental implantların stabilitesini ve başarısını etkiler. Bu çalışmada sinüs lift uygulanmış posterior maksillada, implant çevresindeki kemikte stres dağılımının incelenmesi, panoramik radyograf ve CT üzerinde sinüs lift işleminde kazanılan kemik yüksekliğinin değerlendirilmesi ve yapılan ölçümlerin hassasiyetinin kıyaslanması amaçlanmaktadır.Bu çalışmaya; dişsiz maksiller posterior bölgeye sahip, kemik atrofisine bağlı olarak implant yerleşimi için yeterli kemik hacmine sahip olmayan 6 hastaya ait 8 maksiller sinüs bölgesi dâhil edildi. Sinüs lift işlemi ayrı bir seansta yapıldı ve implantları yerleştirmek için 6 ay beklendi. Preoperatif ve postoperatif 6 aylık dönemlerde panoramik radyograflar ve CT görüntüleri alındı.Çalışmanın ilk bölümünde, 8 maksiller sinüs bölgesinden 4 tanesine ait CT görüntülerine dayanılarak maksiller sinüs bölgesini temsil eden kemik ve implant modellendi. Bu yöntem için sınır koşulları belirlenerek sadece 2. premolar bölgesini içine alan bir model kullanıldı. Uygulanan yatay ve dikey kuvvetlere bağlı olarak kemik bölgeleri ve implant içerisinde meydana gelen stres değerleri, dağılımı ve yoğunlaşma bölgeleri incelendi. Araştırma üç boyutlu sonlu elemanlar stres analizi yöntemi ile statik lineer analiz yapılarak gerçekleştirildi.Çalışmanın diğer bölümünde 8 maksiller sinüs bölgesinden preoperatif CT ve panoramik radyograflar alındı. Allojenik kemik grefti ve kollojen membran kullanılarak maksiller sinüs augmentasyonu uygulandı. Postoperatif 6. ayda CT ve panoramik radyograflar alındı ve maksiller sinüs tabanı ile kret tepesi arasındaki mesafe ölçüldü. Panoramik radyograf ile CT görüntülerinden elde edilen ölçümler kıyaslandı ve istatistiksel değerlendirmeleri yapıldı.Sonuç olarak; elde edilen veriler ışığında streslerin en çok kortikal kemikte, daha az greftte ve en az kansellöz kemikte yoğunlaştığı saptanmıştır. Solventlerle dehidrate allojenik kemik greftlerinin sinüs lift işlemi için uygun ve güvenilir bir greft materyali olabileceği düşünülmektedir.Panoramik radyograf ile CT'den elde edilen veriler arasında anlamlı bir fark bulunduğu saptanmıştır. Bunun da panoramik yöntemin gerçek boyutları fazla göstermesine bağlı olduğu düşünülmektedir.
Vertical alveolar bone resorption in the posterior maxillary edentulous region may necessitate sinus lift procedures in order to achieve adequate bone height for implant placament. Providing adequate bone height and bone quality affects the stabilization and success rate of implants. The aim of this study is to investigate the stress distribution in the bone surrounding an implant placed in the posterior maxilla with augmented maxillary sinus, to evaluate the bone height gained in sinus augmentation procedure and compare the measurements obtained on panoramic radiographs and CT.Eight maxillary sinus regions in six patients with inadequate bone height for implant placement in edentulous posterior maxilla were included in this study. Sinus augmentation operations were performed six months before the placement of implants. Pre-operative and post-operative 6 months CT and panoramic radiographs were taken.In the first part of the study CT views of 4 out of 8 maxillary sinus regions were used to simulate the implant inserted models. For this method, boundary conditions of the models were defined and only the second premolar tooth region of bone was represented in the models. Stress levels, distribution, stress concentrated areas on bone and implant were investigated from the axial and lateral loads. In this research, a static linear analysis was performed by using 3 dimensional finite element analysis method.In the second part of the study pre-operative CT and panoramic radiographs of 8 maxillary sinus regions were obtained. Sinus lifts were performed by using allogenic bone grafts and collogen membranes. Post-operative panoramic radiographs and CT views were obtained and the distance between the maxillary sinus floor to alveolar crestal bone after a healing period of 6 months were measured. The measurements obtained from panoramic radiographs and CT were compared and statistically evaluated.Results showed that the stress was highest in the cortical bone, lower in the grafted bone and the lowest in the cancellous bone. The differences of the measurements between panoramic radiographs and CT views were statistically significant. It was due to the magnification rate of panoramic radiographs.It was concluded that solvent dehiydrated allogenic bone grafts can be used safely in sinus lift procedures and CT is the most reliable imaging technique for sinus augmentation and implant dentistry.