Tez No İndirme Tez Künye Durumu
528492
Akut pankreatit tanılı hastalarda ekstrapankreatik nekrotik doku volümünün erken dönemde hastalık prognozunu belirlemedeki rolü / The role of extrapancreatic necrotic tissue volume in determining the prognosis of acute pancreatitis in early stage
Yazar:İSA ÇAKAR
Danışman: PROF. DR. SÜLEYMAN METİN ÇUBUK
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Radyoloji ve Nükleer Tıp = Radiology and Nuclear Medicine
Dizin:Enfeksiyon = Infection ; Nekroz = Necrosis ; Pankreas = Pancreas ; Pankreas hastalıkları = Pancreatic diseases ; Pankreatit = Pancreatitis ; Prognoz = Prognosis
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2018
86 s.
Akut Pankreatit Tanılı Hastalarda Ekstrapankreatik Nekrotik Doku Volümünün Erken Dönemde Hastalık Prognozunu Belirlemedeki Rolü Akut pankreatit (AP) geniş klinik spektruma sahip bir hastalıktır. Akut pankreatitli olguların %70-80'inde hafif form görülmekte olup hastalık kendi kendini sınırlamaktadır ve mortalite çok düşüktür. Şiddetli akut pankreatitte 48 saatten daha fazla süren kalıcı organ yetmezliği mevcut olup mortalite %20-30 civarındadır (1,48). Bu çalışmada amacımız, klinik ve radyolojik görüntüleme bulguları ile akut pankreatit tanısı almış hastaların erken dönemde çekilen (2-6. günler arası) bilgisayarlı tomografi görüntülerindeki ekstrapankreatik nekrotik doku volümünün, pankreatite bağlı geçici veya kalıcı organ yetmezliği ile diğer lokal veya sistemik komplikasyonları ön görme ve güvenilirliğini araştırmaktır. Geriye dönük çalışmamızda Mayıs 2015-Mayıs 2018 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında Revize Atlanta sınıflaması ile AP tanısı almış, abdomen BT'si çekilen erişkin hastalar incelenmiştir. Ekstrapankreatik nekroz volümü, akut pankreatit prognozunu gösteren 48-72. saat CRP değeri, organ yetmezliği, enfeksiyon, perkütan girişim veya cerrahi gereksinim, hastanede kalış süresi ve/veya ölüm gibi klinik parametrelerle; Bilgisayarlı Tomografi Şiddet İndeksi (BTŞİ) ve Modifiye Bilgisayarlı Tomografi Şiddeti indeksi (MBTŞİ) gibi görüntülemeye dayalı skorlama sistemleri ile karşılaştırılmıştır. Klinik prognozu tahmin etmede ROC eğrisi optimal eşik belirlemek için kullanılmıştır. Çalışmaya AP tanısı alan 99 hasta dahil edildi. Hastaların 37'si (%37,4) kadın, 62'si erkek (%62,2) ve yaş ortalaması 51,5 olarak hesaplandı. Her iki grupta en sık biliyer patolojilere bağlı AP gelişti. 3 hastada MODS, 1 hastada ARDS, 1 hastada ABY (48 saatten uzun) ve ARDS, 2 hastada ABY (48 saatten uzun) gelişti. 4 hastada akut pankreatit sonucu gelişen organ yetmezliği ve sepsis sonrası mortalite gelişti. 16 hastaya perkütan girişim ve/veya cerrahi müdahalede bulunuldu. Akut pankreatit şiddetini belirlemede BTŞİ'ne göre 63 hasta hafif, 22 hasta orta şiddetli ve 12 hasta şiddetli, MBTŞİ'ne göre 20 hasta hafif, 57 hasta 63 orta şiddetli ve 20 hasta şiddetli grupta yer aldı. 99 hastanın 50'sinde ekstrapanakimal komplikasyonlar (plevral efüzyon, peritoneal sıvı, venöz tromboz) gelişti. Ekstrapankreatik nekrotik doku volümü ortalama 246 ml ölçüldü. Ekstrapankreatik nekrotik doku volümü ile hastanede yatış süresi (p=0,0001) ve CRP değeri (48-72. saat) (p=0,0001) arasında orta derecede pozitif korelasyon, BTŞİ (p=0,0001), MBTŞİ (p=0,0001) ve WBC (p=0,0001) arasında ileri derecede pozitif korelasyon izlendi. Ekstrapankreatik nekrotik doku volümü arttıkça enfeksiyon gelişimi (p=0,0001), organ yetmezliği gelişimi (p=0,001) ve ölüm durumu (p=0,006) artmakta olup, anlamlı sonuçlar bulunmuştur. AUC değeri organ yetmezliği gelişimini tahmin etmede tüm skorlama sistemleri içerisinde en yüksek değere sahiptir. Enfeksiyon gelişimini tahmin etmede ikinci en yüksek AUC değerine ekstrapankreatik nekrotik doku volümü sahiptir. Enfeksiyon gelişimini tahmin etmede MBTŞİ en yüksek AUC değerine sahiptir. Sonuç olarak ekstrapankreatik nekrotik doku volümünün görüntülemeye dayalı (Balthazar, BTŞİ ve MBTŞİ) ve laboratuvara dayalı (48-72. saat CRP değeri) skorlama sistemleri ile yapılan karşılaştırmasında özellikle organ yetmezliği ve enfeksiyon gelişimi öngörmede Balthazar, BTŞİ, MBTŞİ ve CRP değerine (48-72. saat) göre daha iyi sonuçlar verdiği bulunmuştur. Bu durum ilerisi için ümit vericidir. Ancak bu konuda yapılmış yeterince çalışma mevcut değildir. Daha fazla hasta ile ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.
The Role of Extrapancreatic Necrotic Tissue Volume in Determining the Prognosis of Acute Pancreatitis in Early Stage Acute pancreatitis (AP) is a disease with broad clinical spectrum.70-80% of patients with acute pancreatitis have a mild form, the disease is self-limiting and the mortality is very low. In severe acute pancreatitis is presented with persistent organ failure lasting more than 48 hours and mortality is approximately 20-30%. The aim of this study was to investigate the safety and predictive value of extrapancreatic necrotic tissue volume measurement in early CT images (2-6 days) in terms of local or systemic complications with transient or persistent organ failure due to pancreatitis, in patients who diagnosed acute pancreatitis with clinic and radiologic findings. In our retrospective study, abdominal CT's of adult patients who diagnosed acute pancreatitis with 'Acute Pancreatitis Revised Atlanta Classification' in the Akdeniz University Medical Faculty Hospital between May 2015 and May 2018, were examined. The relation between the extrapancreatic necrosis volume and some clinical parameters such as CRP value, organ failure, infection, surgical requirement or percutaneous intervention, hospital stay and/or death; and some imaging parameters such as CTSI and MCTSI scoring systems were investigated. The ROC curve was used to estimate the optimal threshold for predicting clinical prognosis. A total of 99 patients with AP diagnosis were included to the study. 37 of the 99 patients were female (37,4%), 62 were male (62,2%) and the mean age was 51,5. In both groups, AP was most commonly associated with biliary pathologies. 3 patients were diagnosed with multiple organ dysfunction syndrome (MODS), 1 patient was diagnosed with acute respiratory distress syndrome (ARDS), 1 patient was diagnosed with acute respiratory distress syndrome (ARDS) and acute renal injury (longer than 48 hours) and 2 patients were diagnosed with acute renal injury (longer than 48 hours). 4 patients were died due to organ failure and sepsis that associated with acute pancreatitis. 16 patients underwent percutaneous 65 intervention and/or surgical intervention. The severity of the acute pancreatitis according to CT severity index, was determined as mild in 63, moderate in 22, and severe in 12 patients. The severity of the acute pancreatitis according to modified CT severity index, was determined as mild in 20, moderate in 57 and severe in 20 of the 97 patients. Extraparenchymal complications (pleural effusion, peritoneal fluid, venous thrombosis) were observed in 50 of 99 patients. The mean extrapancreatic necrosis volume was 246 mL. We found a moderate correlation between extrapancreatic necrosis volume and the length of the hospital stay (p=0,0001) and CRP value (48-72. hour) (p=0,0001), significant correlation between extrapancreatic necrosis volume and CTSI (p=0,0001), MCTSI (p=0,0001), WBC count (p=0,0001). Increased extrapancreatic necrosis volume was associated with the occurrence of infection (p=0,0001), organ failure (p=0,001) and death (p=0,006). Extrapancreatic necrosis volume demonstrated the highest AUC of all the scoring systems for organ failure. Extrapancreatic necrosis volume demonstrated the second highest AUC of all the scoring systems for infection. MCTSI demonstrated the highest AUC of all the scoring systems for infection. In conclusion, when the extrapancreatic necrotic tissue volume compared with imaging (Balthazar score, CTSI and MCTSI) and laboratory (48-72. hour CRP value) based scoring systems, it showed better results for prediction of organ failure and infection. This findings are promising for the future. However, there are not enough studies on this subject. Prospective studies with more patients are needed.