Tez No İndirme Tez Künye Durumu
331279
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi erişkin acil servisinde ses düzeyinin değerlendirilmesi ve bilgisayarlı benzetim programı ile ideal akustik ortamın oluşturulması / Determination of sound levels and creating an ideal acoustic environment with simulation software in Dokuz Eylul University hospital adult emergency department
Yazar:NİHAT AK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. RIDVAN ATİLLA
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Acil tıp = Emergency medicine ; Akustik stimülasyon = Acoustic stimulation ; Gürültü = Noise ; Hastaneler-üniversite = Hospitals-university ; Ses = Voice
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2013
68 s.
AMAÇ: Gürültü kirliliği, insan sağlığı için çeşitli yönlerden bir risk oluşturan çevre sorunlarından birisidir. Hastanelerin diğer servislerine kıyasla acil servisler içindeki gürültü seviyesinin daha yüksek olduğu ve sağlık çalışanları ve hastalar üzerinde olumsuz etkileri olduğu geçmişte yapılan çalışma sonuçlarında gösterildi. Ancak bugüne kadar yapılan önceki çalışmaların tümü sesin hacimsel değerleri üzerinde durdu. Biz çalışmamızda acil serviste ses düzeyinin hacimsel olarak belirlenmesine ek olarak bir adım öteye giderek acil servisimizde gürültü kaynaklarını tanımlayarak bilgisayarlı benzetim programı ile sanal ortamda mimari açıdan uygun akustik bir düzenlemeye yapmayı ve acil servis çalışanları ve hastalar için ideal gürültü önleyici çözümleri bulmaya çalıştık. YÖNTEM: Çalışma iki aşamada gerçekleştirildi. Modelleme ve kayıt aşamasında altı günlüksürede acil servis içindeki üç farklı fiziksel alanda el tipi ses ölçüm cihazı ile ortamdaki ses düzeyi sekizer saatlik dilimler halinde belirlenip, kaydedildi. Çalışmanın akustik betimlemeaşamasında, yapılan ölçümler özel bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla sanal ortamda acil servisin uygun bir akustik benzetim modelini oluşturup, ses frekanslarındaki önceliklerine göre gürültü kaynaklarına yönelik acil servis için uygun olabilecek ideal akustik ortamın oluşturulmasına çalışıldı. BULGULAR:Araştırmamız sonucu elde ettiğimiz ses seviyeleri; resüsitasyon alanında ortalama 62,9 dBA, monitörlü gözlem alanında ortalama 62,9 dBA ve bakı birimleri alanında ortalama 64,8 dBA bulduk. Her üç bölgedeki genel ortalama alınarak acil servisin genel ses düzeyi 63,54 dBA saptandı. Ayrıca tüm alanlarda bazı ses frekanslarında ki insan kulağının duyabilecekleri de dahil olmak üzere çınlanım sürelerine baktık. Betimleme sonrası çınlanım değerleri istatistiksel olarak daha düşük çıktıSONUÇ: DEÜH Acil Servisi resüsitasyon alanı, monitörlü gözlem alanı ve bakı birimleri alanındaki gürültü seviyeleri ulusal ve uluslararası değerlerin çok üstündedir. Alanlar arasında ortalama gürültü seviyeleri arasında fark bulunmadı. Anlık en yüksek gürültü seviyeleri 9zaman zaman turbo jet ya da gök gürültüsü seviyelerine ulaşabilmektedir DEÜH Acil Servisinin mimari yapısal özellikleri sanal ortamda ses için ideal materyaller ile değiştirilerek akustik betimleme yapıldı. Akustik betimleme sonrasında gürültü seviyelerinde bir miktar iyileşme sağlansa da istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Betimleme sonrası çınlanım değerlerinin istatistiksel olarak daha düşük çıkması bize acil servis içi gürültü yüksekliğinin sadece yapısal nedenlere bağlı olmayıp kalabalık gibi nedenlerin de olabileceğini düşündürdü. ANAHTAR KELİMELER: Acil servis, gürültü, ideal akustik ortam
OBJECTIVE: Noisy pollution is an environmental problem which is risk for human health. Many previous studies showed the indoor noise levels in emergency department of hospitals, compared to other departments, are significantly higher and effecting the staff and patients in a negative way. But, all of the previous studies focus on the volume levels. Our study, apart from determining the sound levels in emergency department, makes a step further with identifying the noise sources in emergency department and creating an ideal acoustic environment in virtual environment with the help of simulation software, designing an ideal noise cancelling environment for emergency department staff and patients. METHOD: Study has been done in two steps. In the modeling and recording step the noise levels in three different physical locations in emergency department were measured with handheld noise level meters in eight hours periods for six days and saved. In the acoustic simulation step, with the measured sound levels, a simulation of the emergency departmentwas designed with the help of appropriate computer software, and considering the frequent noise priorities of the noise sources, an ideal acoustic environment of emergency departmentwas created. RESULTS: The average niose levels measured were 62,9 dBA in the resuscitation area, 62,9 dBA in the monitorized observation area and 64,8 dBA in the examining units area The average sound level calculated of emergency department in all three areas was 63,54 dB. We also recorded the resonance time in all areas for several frequencies including the human ear can hear. The difference between post acoustic simulations were statistically low. CONCLUSION: The average of noise levels in resuscitation area, monitorized observation area and examining unit area above the national and international criteria. There are no statistically differences between the areas. The highest moment noise level was recorded as high as turbo jet on thunder noise. Acoustic simulation has been achieved by changing the structural characteristics of emergency department. After acoustic simulation there was not a 11statistical difference between noise levels although a slight improvement has been observed. To observe lower resonance time after acoustic simulation have led us to think that the high levels of noise may not only due to structural design but may also due to emergency department crowding. KEYWORDS: Emergency department, noise, ideal acoustic environment