Tez No İndirme Tez Künye Durumu
271821
Orbitanın difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi ve yaş grupları için normal orbitaya ait ortalama görünen difüzyon katsayısı değerlerinin saptanması / Evaluation of orbita by diffusion-weighted magnetic resonance ımaging and determination of orbital mean apparent diffusion coefficient value for age groups
Yazar:İBRAHİM MERAL
Danışman: DOÇ. DR. YASEMİN BİLGİLİ
Yer Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı
Konu:Radyoloji ve Nükleer Tıp = Radiology and Nuclear Medicine
Dizin:Difüzyon = Diffusion ; Difüzyon katsayısı = Diffusion coefficient ; Difüzyon manyetik rezonans görüntüleme = Diffusion magnetic resonance imaging ; Orbita = Orbita ; Radyografi = Radiography
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2010
58 s.
Difüzyon ağırlıklı MR görüntüleme (DAMRG) su moleküllerinin difüzyon (Brownian) hareketine duyarlı bir manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniğidir. Bu teknik ile konvansiyonel MR sekanslarında tespit edilemeyen bazı bilgiler elde olunmaktadır. DAMRG'nin en sık kullanıldığı alan serebral iskeminin erken dönem tanısıdır. Ayrıca intrakranial tümörler, çeşitli enfeksiyonlar, demyelinizan patolojiler, diffüz aksonal injury gibi travmatik beyin hastalıkları, plevral efüzyonlarda eksuda-transuda, araknoid kist-epidermoid kist, kistik neoplazi-abse ayırımlarının yapılması gibi durumlarda da teşhis ve ayırıcı tanının yapılmasında kullanılmaktadır. Orbital inflamatuar sendrom, orbital lenfoid lezyonlar, orbital selülit, optik nörit, endoftalmit gibi orbital patolojiler de DAMRG'nin orbitadaki kullanım alanlarıdır. DAMRG'leri dokulardan elde edilen difüzyon sinyali ve T2 sinyali ile oluşturulur. DAMRG'leri artefaktların ve yanlış yorumlamaların önüne geçmek için T2 etkisini ortadan kaldıran ?apparent diffusion coefficient? (ADC) haritaları ile birlikte değerlendirilir. ADC haritaları ile T2 sinyali ortadan kaldırılmakta ve difüzyon katsayısının matematiksel ölçümü yapılabilmektedir. Çalışmanın amacı; bulbus okuliye ait ortalama görünen difüzyon katsayısı (ADC) değerlerinin farklı yaş gruplarındaki sağlıklı bireylerde belirlenmesi, sağlıklı bireylerde yaş grupları için referans değerler oluşturulması, sağlıklı bireylerde yaşla birlikte okuler ADC değerinde oluşabilecek olası farklılıkları ortaya koymaktır. Çalışmaya yaşları 0-84 arasında değişen, çeşitli nedenlerle bölümümüzde MR incelemesi yapılan ve konvansiyonel MR sekanslarında orbita ya da beyin patolojisi izlenmeyen toplam 160 birey dahil edildi. Bireylerin 74 tanesi erkek, 86 tanesi kadın olup bireyler yaşlarına göre 8 gruba ayrıldı. 0-10 yaş 1. grup, 11-20 yaş 2. grup, 21-30 yaş 3. grup, 31-40 yaş 4. grup, 41-50 yaş 5. grup, 51-60 yaş 6. grup, 61-70 yaş 7. grup, 71 yaş ve üzeri de 8. grup olarak belirlendi. Her yaş grubu için 20'şer adet bireyin DAMRG'leri değerlendirilip sağ ve sol göze ait ADC değerleri ölçüldü. Ölçümler sonucunda yaş grupları, cinsiyet ve sağ-sol göz arasında ADC değerleri arasında anlamlı fark olup olmadığı değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirme sonucunda cinsiyet değişkeni ve göz tarafı değişkeninin okuler ADC değerleri üzerine anlamlı etkisi olmadığı saptandı. Ancak yaş değişkeninin okuler ADC değerleri üzerine anlamlı etkisi olduğu görüldü. Tüm yaş grupları içerisinde en düşük ADC değerleri 0-10 yaş grubunda izlendi. Diğer bazı yaş grupları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar izlenmiş olmakla birlikte hiçbir yaş grubunda ortalama ADC değeri 0-10 yaş grubundaki kadar düşük izlenmedi. Bu durumun okuler ADC ölçümlerinin yapıldığı corpus vitreum'un büyük kısmını oluşturan jelatinöz yapıdaki sıvının su içeriğinin diğer yaş gruplarına nazaran daha düşük olmasına bağlı olabileceği düşünülmüştür. Ancak bu konuda kesin kanıya jelatinöz yapının içeriğinin biyokimyasal yollarla net olarak ortaya konulmasıyla varılacağı düşünülmüştür. Sonuç olarak; konvansiyonel MR sekanslarında normal bulgulara sahip bireylerde farklı yaş grupları için standart okuler ADC değerleri elde olundu. Elde edilen referans değerler oküler patoloji izlenen bireylere ait okuler ADC değerleri ile kantitatif bir karşılaştırmaya imkan sağlayabilir ve daha konvansiyonel MRG bulguları ortaya çıkmadan bize ek bilgiler sunabilir.
Diffusion-weighted MR imaging (DWMRI) is sensitive to the movement of water molecules diffusion (Brownian) magnetic resonance imaging (MRI) technique. With this technique, some information can not be detected in conventional MR sequences are obtained. DWMRI is most frequently used areas of cerebral ischemia is the early diagnosis. Moreover, tumors, various infections, demyelinating pathologies, traumatic brain disease such as diffuse axonal injury, pleural effusion exudate-transudate, arachnoid cyst-epidermoid cyst, cystic neoplasm-abscesses distinction be made in such cases the diagnosis and differential diagnosis made are used to. Orbital pathologies as well as orbital inflammatory syndrome, orbital lymphoid lesions, orbital cellulitis, optic neuritis, endophtalmitis are DWMRI's area of orbital usage. DWMRI tissue obtained from the diffusion signal and T2 signal is created. And to avoid misinterpretation of artifacts DWMRI to eliminate the effect of T2 is evaluated with ?apparent diffusion coefficient? (ADC) maps. ADC maps used for T2 signal is eliminated and the apparent diffusion coefficient value can be measured mathematically. Purpose of this study; eyeball?s the average ADC values for different age groups in healthy subjects to determine, in healthy people ages for the reference value creation, in healthy subjects with age and ocular ADC value of potential differences is to reveal. In the study ranged from age 0-84, MR examination in our department for various reasons, conventional MR sequences that are not in the orbit or brain pathology observed a total of 160 individuals were included. 74 male individuals, 86 of them women and individuals were divided into 8 groups according to age. 0-10 years old group 1, 11-20 years group 2, 21-30 years group 3, 31-40 years group 4, 41-50 years group 5, 51-60 years group 6, 61-70 years group 7, at 71 years and over as a group 8 were determined. Twenty individuals for each age group DWMRI evaluated ADC values were measured from the right and left eyes. Measured in the age group, gender and left-right between the eyes whether or not a significant difference between ADC values were evaluated. Statistical evaluation of gender and eyes ocular side variable has no significant effect on ADC values, respectively. However, ADC values of age on ocular variables showed a significant effect. The lowest ADC values in all age groups was observed in 0-10 age group. Among some of the other age groups showed a statistically significant difference, although no age group, the lower the mean ADC value observed in the age group 0-10. Ocular ADC measurements were made of this situation constitutes a large part of corpus vitreum's gelatinous structure of the liquid water content than other age groups are thought to be due to low. Definite opinion on this issue but the content of gelatinous structure with the biochemical pathways are clearly placing itself as has been thought to be.As a result, in individuals with normal findings on conventional MR sequences in different age groups, ADC values were obtained for the standard ocular. Reference values derived from ocular pathology observed in individuals with ocular ADC values can provide a quantitative means to compare findings emerged from a more conventional MRI may provide additional information to us.