Tez No İndirme Tez Künye Durumu
484664
Acil servise aynı yakınma ile tekrar başvuru yapan hastaların karakteristikleri / Characteristics of the patients with unexpected emergency department revisits
Yazar:CAN BİLAL
Danışman: DOÇ. DR. MUTLU KARTAL
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Acil tıp = Emergency medicine ; Hasta başvurusu = Patient admission ; Hasta başvurusu-tekrar = Patient readmission ; Hasta takibi = Follow up studies
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2017
41 s.
Acil servisler hasta akışının yoğun olduğu ve hızla karar verilmesi gereken birimlerdir. Buna karşın zaman zaman çeşitli nedenlerden ötürü taburcu edilen kimi hastalar aynı yakınmayla yeniden başvuruda bulunabilmektedir. Bu durum hasta ve acil servisler açısından arzu edilmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Biz de bu çalışmamızda acil servisteki istenmeyen yeniden başvuru nedenlerini ve bu hastaların özelliklerini tanımlamayı hedefledik. Çalışmamız yıllık yaklaşık 100 bin erişkin hasta başvurusu olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 7 Ocak 2016 - 5 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışma öncesi etik kurul onayı alındı. 18 yaş üzerinde ve son bir hafta içerisinde acil servise başvuru yakınmasıyla aynı nedenle başka bir sağlık kuruluşuna başvuranlarla herhangi bir yaş grubundaki travma hastaları araştırmaya dahil edildi. Araştırmaya katılan hastalardan onam alındı. Araştırma için epidemiyolojik ve hasta seyir bilgilerini içeren bir form dolduruldu. Veriler SPSS 16.0 programına kaydedildi. İstatistiksel analiz için Mann Whitney U ve ki kare testleri kullanıldı. Araştırmaya toplam 1066 hasta dahil edildi. Toplam 15922 erişkin acil servis başvurusu olurken 1066 başvurunun (%6.69) tekrarlayan başvuru olduğu tespit edildi. En sık yeniden başvuru sebebi olarak 141 hastayla (%13,2) kesi / yanık / travma olarak tespit edilirken nefes darlığı ve öksürük onu izledi. Hastaların yeniden başvuru nedenleri değerlendirildiğinde ilk sırada şikayetlerin geçmemesi %40,2 (429 hasta) ikinci sırada %22,5 (240 hasta) yetersiz olanaklar ve üçüncü sırada %18,5 (197 hasta) ile ilk bakımdan duyulan memnuniyetsizlik yer aldı. İlk başvurudaki yatış oranlarıyla tekrarlayan başvuru yatış oranları arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edildi (%13 vs %26, p=0.03). İlk başvurusu başka bir sağlık kuruluşuna olanlarla ilk başvurusu üniversite hastanesine olanlar arasında hastaneye yatış açısından anlamlı fark tespit edildi (%29,5 %20, p=0,033). Hastaların yalnızca %4,1'inin uygun sevk prosedürüyle geldiği tespit edildi. Acil servisler için istenmeyen yeniden başvuru ihmal edilemeyecek bir durumdadır. Yeniden başvuru sebepleri irdelendiğinde daha dikkatli bir bakım hizmetine ek olarak olanakları yetersiz olan birimler için oluşturulacak sevk prosedürleri, tekrarlayan gereksiz başvuruların azalmasına, hasta bakım kalitesinin artmasına ve karışıklığın önlenmesine yardımcı olabilir.
Emergency departments are busy units with an intense patient circulation and rushed decisions has to be made. Thus some patients, from time to time can revisit for different reasons. This situation might cause unfavorable consequences for the patient and ED. So in this study we aimed to find out the common causes of these revisits and patient characteristics. This study took place between January 7th - March 5th 2016 in Akdeniz University Hospital Emergency Department, where annually approximately 95.000 patients visit. We enrolled all the patients over 18 years old and all the trauma patients regardless of their age who had any other doctor or health institution visit with the same complaint in last seven days. We took informed consent from the patients or their relatives. The collected data were put into SPSS 16.0 and for statistical analysis chi square and Mann Whitney U tests we used. We enrolled 1066 patients. Among 15922 total ED visits, these 1066 (6,69%) were return visits. Main patient complaint for revisit was lacerations/burns/trauma, followed by dyspnea and cough. Top reason for revisit was with a percentage of 40,2% (429 patients) ''continuing complaints / symptoms'', at the second place was ''insufficient utilities'' with 240 patients (22,5%) and the third reason was dissatisfaction by the initial visit with 197 patients (18,5%). We determined a statistical significance between first visit admission rates and revisit admission rates (13% vs 26%, p=0,033). Another statistically significant data we obtained was the admission rates were higher in patients whose initial visit wasn't to the University Hospital (29,5% to 20%, p=0,033). Only 4,1% of patients were transferred to our ED with an appropriate transfer procedure. These unexpected return visits to ED's can't be neglected. When we take a close look at the revisit reasons, providing a more careful healthcare plus better transfer prosedures for institutions with insufficient utilities might decrease unexpected revisits, increase healthcare quality and help prevent overcrowding in ED's.