Tez No İndirme Tez Künye Durumu
101040 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Alüminyum giydirme cephe sistemleri içinde panel sistemlerin yerinin incelenmesi / A Review of panel systems place in aluminium curtain wall systems
Yazar:NELİN ÇAPKUR
Danışman: DOÇ.DR. MURAT AYGÜN
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:Alüminyum = Aluminum ; Giydirme cepheler = Curtain walls ; Panel sistemi = Panel system ; Performans = Performance
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
100 s.
ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ İÇİNDE PANEL SİSTEMLERİN YERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Bu çalışmanın ana konusu, dünyada ve ülkemizde özellikle yüksek binalarda yaygın olarak kullanılan alüminyum giydirme cephe sistemlerinden beklenen performans özelliklerinin belirlenmesi ve bu özellikler ışığında, giydirme cephe sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenerek, giydirme cephe sistem seçimi yaparken göz önünde bulundurulması gereken kriterleri belirlemek amacıyla performans değerlendirmesi yapabilmektir. Alüminyum giydirme cephe teknolojileri alanında geliştirilmiş en son sistem olan panel sistemler ise, ülkemizde son yıllarda hızla artan uygulamaları nedeniyle, bu çalışmada ağırlıklı olarak incelenmiştir. Tezin ilk bölümünde, tezin konusu, amacı ve içeriği hakkındaki bilgileri içeren giriş bölümü yer almaktadır. Tezin ikinci bölümünde alüminyum giydirme cephe sistemlerinden, çeşitli dış etkenler karşısında beklenen performans özellikleri ve sistemlerin bu etkenler altında gösterdikleri davranışlar, daha sonra yapılacak olan giydirme cephe sistem karşılaştırmasına ışık tutması amacıyla detaylı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise giydirme cephe sistemleri, çubuk, yarı panel ve panel sistemler olarak sınıflandırılmış, sistemlerin genel özellikleri açıklanmış ve tezin ana konusu olan panel sistemler; sistem performans özellikleri, bileşen özellikleri ve gerçekleştirme aşamaları gibi başlıklar altında ağırlıklı olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde, tüm alüminyum giydirme cephe sistemleri, daha önceki bölümlerde aktarılan performans özellikleri ve sistemlerin genel özellikleri açısından karşılaştınlmıştır. Bu karşılaştırma yapılırken sistemlerin tasarım, imalat vuve montaj prensipleri ve uygulama alanları da dikkate alınmış ve sonuçta değişik giydirme cephe sistemlerinin yarar değerleri sayısal olarak belirlenmiştir. Sonuç bölümünde ise, genel bir değerlendirme yapılarak, giydirme cephe sistem seçimi yaparken daha önceki bölümlerde aktarılan bilgilerin ne şekilde etkili olduğu anlatılmıştır. vıu
A REVIEW OF PANEL SYSTEMS' PLACE IN ALUMINIUM CURTAIN WALL SYSTEMS SUMMARY The main subject of this study is to determine the performance criteria which the curtain wall systems should meet and to review different curtain wall systems according to these criteria in order to make a comparison for conclusion. Aluminium curtain wall panel systems are reviewed in more detail because of being the last technology which is developed and is used in many buildings in our country during the last years. In the first part, the aim, subject and scope of this study is explained. In the second part, the performance criteria expected from the curtain wall systems, and the behaviour that the curtain wall systems show under outer atmospherical and environmental effects are explained to help making a comparison of different curtain wall systems which will be made in the foregoing parts. In the third part, the aluminium curtain wall systems are classified and the general characteristic of the panel systems are explained. The physical properties and the design, production and installation phases of the aluminium curtain wall panel systems are explained in detail. In the fourth part, the curtain wall systems are compared according to their physical performance and other general properties. While making this comparison, the design, production and installation phases and and the application possibilities of the mentioned systems are also taken into consideration. In the conclusion part, a general review of the study is made and how the above mentioned properties be effective while making the curtain wall system decision is explained. IX