Tez No İndirme Tez Künye Durumu
455803 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır.Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneniz aracılığı ile (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Alopesi areata, alopesi totalis ve alopesi üniversalis tanılı hastaların demografik özellikleri: Retrospektif 5 yıllık poliklinik değerlendirmesi / Demographic characteristics of patients with alopecia areata, alopecia totalis and alopecia universalis: A-5 year retrospective study from outpatient clinic
Yazar:TUĞBA KEVSER UZUNÇAKMAK
Danışman: DOÇ. BURHAN ENGİN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim Dalı
Konu:Dermatoloji = Dermatology
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2013
58 s.
Alopesi areata, saçlı deri, yüz veya vücudun herhangi bir bölgesinde sikatris bırakmayan, yama tarzında veya yaygın saç ve/veya kıl kaybının görüldüğü, kronik seyirli, toplumun yaklaşık % 2?sini etkileyen bir saç hastalığıdır. Her iki cinsiyeti, her ırk ve her yaş grubunu etkileyebilmektedir. Çalışmamızda 01.01.2007-30.12.2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları genel polikliniğine başvuran ve alopesi areata, alopesi totalis ve alopesi üniversalis tanısı alan hastalarda her hastalık için sıklık, hastaların cinsiyet, yaşa göre dağılımı ve mevsimsel başvuru zamanları gibi demografik özellikler retrospektif olarak taranmıştır. Verilerin toplanması aşamasında 2007 yılına ait hasta kayıtlarının 01.11.2007 tarihi itibariyle düzenli tutulduğu gözlenmiştir. Bu nedenle bu seneye ait verilerin sağlıklı olmadığı kabul edilmiş ve bu yıla ait hasta verileri değerlendirmeye alınmamıştır. Bu çalışmada bildirilen sonuçlar 01.01.2008-30.12.2011 tarihleri arasında genel polikliniğimize başvuran hastalardan elde edilmiştir. Hastaların tanıları anamnez, klinik muayene bulguları ve histopatolojik inceleme ile konmuştur. 01.01.2008-30.12.2011 tarihleri arasında polikliniğimize toplam 54.168 hasta başvurmuş olup bunun 1.641?i alopesi areata, alopesi totalis ve alopesi üniversalis tanısı almıştır. Bu grupta 1.392 hasta (% 84,8) alopesi areata, 81 hasta alopesi totalis (% 4,9), 168 hasta alopesi üniversalis (% 10,2) tanılı hastalardı. Çalışmaya alınan hastaların 877?si (% 53,4) kadın, 764?ü (% 46,6) erkek hastalardı. Hastalıkların cinsiyete göre dağılımları değerlendirildiğinde alopesi areata için kadın-erkek oranı 1.15:1, alopesi totalis için 1.53:1, alopesi üniversalis için 1:1.10 olarak bulundu. Yaş ortalamaları incelendiğinde alopesi areatada 29,86±14,48 (yaş aralığı 3-96), alopesi totaliste 29,50±16,18 (yaş aralığı 3-84) ve alopesi üniversaliste 32,81±14,48 (yaş aralığı 4-77) bulundu. Alopesi areata tanılı hastaların % 77.4?ü, alopesi totalis tanılı hastaların % 72.8?i, alopesi üniversalis tanılı hastaların ise % 68.5?i 40 yaş altında görüldü. Her üç hastalık da en sık genç erişkin yaş grubunda (20-29 yaşları arasında) tespit edilmiştir. Başvuru zamanları incelendiğinde mevsimsel olarak anlamlı fark gözlenmedi. Çalışmamızda alopesi areata, alopesi totalis ve alopesi üniversalis tanılı hastalardan elde edilen demografik verilerin dağılımı literatürde bildirilen değerlerle uyumlu tespit edildi. Kliniğimizde yapılan bu çalışma ile alopesi areata, alopesi totalis ve alopesi üniversalis epidemiyolojisine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Alopecia areata is a type of noncicatricial hair loss of scalp, face or any other region of the body, characterized by patchy or diffuse lesions, affecting approximately 2% of population. Both gender, all ethnic groups and any age group can be affected. In this study, we investigated demographic characteristics of patients with alopecia areata, alopecia totalis and alopecia universalis such as prevelance of disease, gender, age distribution and seasonal application time retrospectively who admitted to the outpatient clinic of Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Dermatology and Venerology Department between the dates 01.01.2007-30.12.2011. As we are collecting the datas, we noticed that patient datas have been recorded regularly since 01.11.2007. As a result this years data is considered not to be healthy and because of this reason couldn?t be evaluated in this study. Our results were obtained from patients who admitted to our outpatient clinic between 01.01.2008 to 30.12.2011. Diagnosis was based on patient history, clinical examination and histopathological findings. 54.168 patients admitted to our clinic between the dates specified and 1.641 of these were diagnosed with alopecia areata, alopecia totalis and alopecia universalis. In this group, 1.392 of patients (84.8 %) had alopecia areata, 81 of patients (4.9 %) had alopecia totalis, 168 of patients (10.2 %) had alopecia universalis. Among 1.641 patients included in the study, 877 were women (53.4%) and 764 were males (46.6%), female to male ratio was 1.15:1 in alopecia areata, 1.53:1 in alopecia totalis and 1:1.10 in alopecia universalis. The mean age was 29,86±14,48 in alopecia areata (age range 3-96), 29,50±16,18 in alopecia totalis (age range 3-84) and 32,81±14,48 in alopecia universalis (age range 4-77); 77,4% of patients were under 40 years of age in alopecia areata, 72,8% of patiens with alopecia totalis were under 40 years old and 68,5% of patients with alopecia universalis were under 40 years old. The female to male ratios were 1.15:1 in alopecia areata, 1.53:1 in alopecia totalis, and 1:1.10 in alopecia universalis. Both diseases were commonly seen between the ages of 20-29. There was no significant difference in seasonal application time. As a result demographic characteristics of patients with alopecia areata, alopecia totalis and alopecia universalis were found similar as reported in the literature. In this study we want to contribute to the epidemiological data of alopecia areata, alopecia totalis and alopecia universalis.