Tez No İndirme Tez Künye Durumu
640058
Testing the number-space compatibility with a modified version of the numerical stroop task / Sayı-uzamsal konum uyumunun sayısal stroop benzeri görevde test edilmesi
Yazar:GÜNCE YAVUZ
Danışman: PROF. DR. SEDA DURAL ÇETİNKAYA
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Deneysel Psikoloji Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Bilişsel kontrol = Cognitive control ; Ketleme = Inhibition ; Sayı-uzamsal konum uyumu = Number-space compatibility ; Sayısal stroop = Numerical stroop
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
121 s.
Bu tezde, Sayısal Stroop görevinin değiştirilmiş bir versiyonu kullanılarak Sayı-Uzamsal Konum Uyumu üzerindeki ketleme etkisi iki farklı değerlendirme görevi (Miktar ve Sayı Değerlendirme) ile test edilmiştir. Bu doğrultuda sunulan uyarıcılar Sayısal Uzaklık Etkisi (uzak-büyük, yakın ve uzak-küçük) göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup, Sayı-Uzamsal konum uyumu (miktar değerlendirme görevinde az tekrar eden rakamın sol uzamsal alandan sunulması: uyumlu (örn. 55 22222) ve sayı değerlendirme görevinde daha küçük olan rakamın sol uzamsal alandan sunulması: uyumlu (örn. 22222 55), tam ters durumlar uyumsuz) ve Stroop ketleme etkisine (her iki görev için de sunulan rakamların kendi rakamsal değerleri kadar tekrar etmesi: tutarlı (örn. 22 55555), sunulan rakamların birlikte sunulduğu rakamın rakamsal değeri kadar tekrar etmesi: tutarsız (örn. 22222 55)) göre sunulmuştur. Böylece dört farklı uyarıcı kategorisi: Sayı-Uzamsal Konum uyumlu – Stroop tutarlı (örn. 22 55555), Sayı-Uzamsal Konum uyumlu – Stroop tutarsız (örn. 22222 55), Sayı-Uzamsal Konum uyumsuz – Stroop tutarlı (örn. 55555 22) ve Sayı-Uzamsal Konum uyumsuz – Stroop tutarsız (örn. 22222 55) olarak oluşturulmuştur. Doğru cevap yüzdesi ve tepki süresi, bağımlı değişkenler olarak kaydedilmiş, ve Çok Aşamalı Model, ana etkiler ve etkileşim etkileri oluşturulan hipotezler doğrultusunda değişkenleri sırasıyla modele dahil ederek oluşturulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde, Stroop görevine göre tutarsız ve Sayı-Uzamsal Konuma göre uyumsuz denemeler Sayısal Uzaklık Etkisi'ne göre "yakın" olarak sunulduğunda, ayrıca, "uzak-küçük" uyarıcılara kıyasla "uzak-büyük" uyarıcılarda tepki süresinde anlamlı bir düşüş, hata yüzdesinde bir artış bulunmuştur. Buna göre anlamlı Sayısal Uzaklık Etkisi ve Büyüklük Etkisi, Sayı-Uzamsal Konum Uyumu etkisini analog kodlama sistemi olarak gören Zihinsel Sayı Doğrusunun varlığını destekler nitelikte olduğu söylenebilir.
This thesis was aimed to investigate the inhibitory response effect on number-space compatibility in a modified version of the Numerical Stroop task. Accordingly, through different instructions, two different tasks (Magnitude and Numerical Judgment) were applied regarding the N-S compatibility (manipulated the spatial position of the digits; smaller-left or bigger-right: compatible, smaller-right or bigger-left: incompatible), Stroop congruency (manipulated the repetition frequency; repeated as own value-congruent, repeated as the value of compared number-incongruent) and NDE (the numerical distance between reference and probe number ("5"): far-big, close, and far-small). Thus, the task consisted of four different stimulus categories: N-S compatible-Stroop congruent (e.g. 22 55555), N-S compatible-Stroop incongruent (e.g. 22222 55), N-S incompatible-Stroop congruent (e.g. 55555 22), and N-S incompatible-Stroop incongruent (e.g. 22222 55) that were presented in three distance categories. The number of correct judgments and reaction time were recorded as dependent variables. Multilevel analysis was used to examine the possible main and interaction effects by including each variable and its interactions one by one into the model, related with the hypotheses. Results indicated for both tasks that when the stimuli in "close" distance category were presented as incongruent-incompatible, moreover, when the presented stimuli is in "far-big" distance category compared to "far-small", significantly slower and less accurate reactions were obtained. The significant effect of numerical distance between the probe and the reference number, plus, the effect of numerical magnitude is accepted as an indicator of the mental number line which explains the number-space association with an analogical coding system of the brain.