Tez No İndirme Tez Künye Durumu
104842
Ankara`nın kentsel gelişme sürecinde Eskişehir ve İstanbul eksenlerinde konut alanlarının gelişimi / The Improvement of habitation in Eskişehir and İstanbul way during the improvement of Ankara`s urbanization
Yazar:ÖZGÜR KAYA
Danışman: PROF. DR. SUNA DOĞANER
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Ana Bilim Dalı
Konu:Coğrafya = Geography ; Kamu Yönetimi = Public Administration
Dizin:Ankara = Ankara ; Eskişehir = Eskişehir ; Gelişim = Development ; Kentleşme = Urbanization ; Kentsel gelişme = Urban development ; Konut = Dwelling house ; Konut alanları = Housing lands ; İstanbul = Istanbul
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
123 s.
Ankara kenti tarihi çok eskilere dayanan köklü bir kenttir. Öyleki kentin kimler tarafından kurulduğu hakkında şu an bile elimizde kesin bir bilgi yoktur. İlkçağlarda birçok medeniyete beşiklik etmiş olan kent 1073 yılında Türklerin eline geçmiştir. 13 Ekim 1923'e kadar Selçuklu ve Osmanlıların himayesinde olan kent, bu tarihten sonra 29 Ekim 1923'te kurulan yeni Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olarak ilan edilir. Artık bir ülkenin merkezi konumuna giren kent, eski kasaba görünümünden kurtularak yeni bir kent kimliğine kavuşur. Önceleri kale eteklerinde kurulu olan yerleşimler ovaya inerek fiziksel yapı, başkentlik misyonundan ötürü giderek gelişmeye başlar. Yaşanan ekonomik ve siyasal çalkantılar sonucu her geçen gün büyümesine devam eden kent belli bir zaman sonra yoğunluğu çekemez hale gelir ve içinde bulunduğu çanağın dışına sarkar. Bugün bu büyüme kentin yakın doğal bölgesindeki topografya şartları dolayısı ile özellikle batı yönündeki istanbul ve Eskişehir eksenleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Ankara city is an old city whose history goes back to ancient times. Thus, ewen now we don't have any certain information about by whom the city was founded. The city which has served as first ages, was conquered by Turks in 1 073. The city which was under the Seljuckians and Ottomans until 10 October 1923, was declared as the capital city of the Republic of Turkey which was newly established. The city, which received the position of the centre of a country, has received the identity of a modern city from an old town. The settlement places situated at the skirts of the Ankara castle at the beginning has enlarged down the plain and developed because it has held the mission of being the capital city of a country. Although there have been a lot of economical and political difficulties. And after some time it has started not to stand this density, and as a result of this it has become bigger more than its situated area. Today this enlargement is towards its west direction because of its topographical situation. And the population density is getting more and more in the direction of the axis of Istanbul and Eskişehir.