Tez No İndirme Tez Künye Durumu
307843
Acil servise travma dışı göğüs ağrısı ve/veya akut koroner sendrom düşündüren şikayetler ile başvuran ve düşük riskli olarak sınıflandırılan hastaların ayaktan takibi uygun mudur? /
Yazar:CENKER EKEN
Danışman: DOÇ. DR. OKTAY ERAY
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2004
54 s.
Gögüs ağrısı Acil Servis başvurularının en sık ikinci nedenidir. Bunların yaklaşık 1/3'ü AKS?dir. Hastanın hikayesi, fizik muayenesi, EKG'si ve yapılan tüm tetkiklere rağmen ME?lerin %2-5'i AS'lerden taburcu edilmektedir. AS'lerin aşırı doluluğu, AS?ler ve Kardiyoloji servislerinde monitörize yatağa olan ihtiyaç AS'e göğüs ağrısı ile başvuran hastaların hızlı ve güvenilir biçimde değerlendirilip, ayaktan takibini gerektirmektedir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı?na 15.03.2004 ve 06.09.2004 tarihleri arasında göğüs ağrısı ve AKS düşündüren semptomlarla başvuran tüm hastalara form dolduruldu. Bu hastalar ACC/AHA kılavuzuna göre düşük, orta ve yüksek olasılıklı olmak üzere sınıflandırıldı. Tüm hastalardan IL-6, CRP ve D-dimer düzeylerini belirlemek için serum ve plazma örnekleri alınıp -80?C?de saklandı. Düşük olasılıklı hastalar bir ay sonra telefonla aranarak; ölüm, ME ve koroner arter hastalığı tanısı koyulup koyulmadığı kaydedildi. Çalışma süresince 513 hastaya form dolduruldu. Hastaların 158?i (%30,7) atipik göğüs ağrısı, 17?si (%3,3) KAP, 112?si (%21,8) düşük olasılıklı AKS ve 226?sı (%44) da orta ve yüksek olasılıklı AKS idi. Düşük olasılıklı hastaların takibinde 99 hastaya ulaşıldı. Hiç ölüm ve ME yoktu; ancak, 5 hastaya koroner arter hastalığı tanısı koyulmuştu. IL-6, CRP ve D-dimer düzeyleri düşük olasılıklı hastalarda istenmeyen olay riskini ve KAH tanısını belirlemede ek bir katkı sağlamadı. ACC/AHA kılavuzuna göre düşük olasılıklı KAH sınıfına giren ve 6. saat troponin değeri normal olan hastalar güvenle taburcu edilebilir. Çünkü bu hasta grubunda istenmeyen bir kardiyak olay gelişmemiştir. Ayrıca, bu hasta grubunda IL-6, CRP ve D-dimer kısa dönem istenmeyen olayları ve KAH tanısını belirlemede ek katkı sağlamamaktadır.