Tez No İndirme Tez Künye Durumu
432465
Kabin ekiplerinde iş doyumu ve tükenmişlik sendromu / Job satisfaction and burnout syndrome in flight attendants
Yazar:AHMET GÜNAY
Danışman: PROF. DR. ERHAN EROĞLU
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sivil Havacılık Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:Sivil Havacılık = Civil Aviation ; İşletme = Business Administration
Dizin:Hava yolu işletmeleri = Airline companies ; Kabin hizmetleri = Cabin services ; Kabin personeli = Cabin crew ; Tükenmişlik = Burnout ; Tükenmişlik sendromu = Burnout syndrome ; İş doyumu = Job satisfaction
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
166 s.
Kabin ekipleri, gösterdikleri iş performansı ölçüsünde yolcu memnuniyetini, kârlılığı ve dolayısıyla sürdürülebilirliği etkileyen konumlarıyla havayolu şirketlerinin en önemli müşteri temsilcileridir. Bu araştırmanın amacı, yolculara tatmin edici düzeyde hizmet sunması beklenen, yoğun ve stresli bir iş ortamında çalışan kabin ekiplerinde iş doyumu ve tükenmişlik duygusu düzeylerini ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek, elde edilen sonuçları demografik faktörlere göre değerlendirmek, havayolu şirket yöneticilerine ve kabin ekiplerine öneriler sunmaktır. İsminin gizli kalmasını isteyen bir havayolu şirketinin 237 kabin memuruna demografik özellikler, Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği sorularından oluşan toplam 48 soruluk bir anket uygulanmıştır. SPSS 20 programı kullanılarak güvenirlik, dağılım ve frekans analizleri ile birlikte iş doyumu ve tükenmişlik anketlerinin alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre toplam tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin "orta" seviyede; tükenmişliğin alt boyutlarından duygusal tükenmişlik ve kişisel başarısızlık hissinin "orta", duyarsızlaşmanın ise "düşük" seviyede; iş doyumunun alt boyutlarından örgütsel iş doyumunun "orta", bireysel iş doyumunun ise "yüksek" düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Toplam iş doyumu ve toplam tükenmişlik arasında anlamlı ve ters yönlü bir ilişki; benzer şekilde alt boyutlarının da birbirleriyle aralarında anlamlı ilişkiler olduğu ortaya konmuştur. Demografik faktörler ile iş doyumu ve tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Anahtar Sözcükler: Kabin ekibi, iş doyumu, tükenmişlik.
Flight attendants are the most important customer representatives of airline companies with their position affecting passenger satisfaction, profitability and sustainability to the extent their job performance. The aim of this research is to specify relations between job satisfaction and burnout, and level of them for the flight attendants, to evaluate the results considering demographic factors and to offer suggestions to airline company managers and flight attendants. A 48-question survey that contained Minnesota Job Satisfaction scale and Maslach Burnout scale with specific demographic variables was conducted on 237 flight attendants working in an airline company on condition that company remains anonymous. Reliability, distribution and frequency analyses are carried out by using the SPSS 20 program; and also correlation analysis is made so as to determine relations between job satisfaction and burnout with their sub dimensions. According to the research results, "total burnout and job satisfaction" in cabin crews are at "middle level"; as sub dimensions of the burnout, "emotional burnout" and "decrease in personal success" are at middle level, "desensitization" is at low level; as sub dimensions of the job satisfaction, organizational job satisfaction is at middle level and individual job satisfaction is high level. An inverse and significant correlation is determined between total job satisfaction and total burnout; similarly, significant relations are found between their sub dimensions. No any significant correlation is found between demographic factors and them. Key Words: Flight attendants, job satisfaction, burnout.