Tez No İndirme Tez Künye Durumu
93321 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Study on charged current interactions in CHORUS experiment / CHORUS deneyindeki yüklü akım etkileşimleri üzerine bir çalışma
Yazar:TÜLÜN ERGİN
Danışman: PROF.DR. PERİHAN TOLUN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin:Dedektörler = Detectors ; Elektronik dedektör = Electronic detector ; Emülsiyonlar = Emulsions ; Nötrino = Neutrino ; Nötrino salınımları = Neutrino oscillations
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2000
97 s.
oz CHORUS DENEYİNDE YUKLU AKIM ETKİLEŞİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ergin, Tülün Yüksek Lisans, Fizik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Perihan Tolun Ağustos 2000, 97 sayfa. Elektronik detektörler ve emülsiyon bölümlerinden oluşan CHORUS detektör sistemi, z/p'den zVya olan nötrino çeşni sahnımlannı bulmak için tasarlanmıştır. Elektronik detektörlerden toplanan verilerle emülsiyondan elde edilen bilgiler birleştirildiğinde, vr etkileşimlerinin, bu etkileşimlere benzeyen başka etkileşimlerden ayıklanarak gözlemlenmesi mümkün olabilir. Elektronik detektörlerden biri de Işınım Yayan Fiber izleyiciler veya Hedef izleyicilerdir. Hedef izleyicilerin başka bir amacı da, emülsiyon içindeki etkileşimlerden açığa çıkan yüklü parçacıkların izlerini belirlemesidir. l/i etkileşimleri, bir negatif yüklü müonu, hedef izleyiciler tarafından belir lenmiş yüklü akım etkileşimleridir. Otomatik mikroskop kullanılarak, 204 tane l/z etkileşiminden çıkan izlerin açılan ve etkileşimlerin iz çokluğu ölçülmüştür. Hedef izleyicilerle emülsiyonda ölçülen açıların uyuşumunun verimliliği, l/t etkileşimlerinin büyük bir bölümünün (%90) hedef izleyiciler tarafından belir lendiğini göstermektedir. Bu 1/t etkileşimlerinden kinematik hesaplar ve testlerile (ûp) Vy, + N -» ju* + D± X, D± -¥ h* + neutrals etkileşimleri veya vT + N -> t~ +X, r~ -> iTVrVp etkileşimleri seçilebilir. Emülsiyon ile ilgili ölçümlerde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Fizik Bölümünün Yüksek Enerji Fiziği Laboratuvannda bulunan otomatik mikroskop kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Nötrino, Nötrino Kütlesi, Nötrino Salınımı, Emülsiyon, Hedef izleyici vı
ABSTRACT A STUDY ON CHARGED CURRENT INTERACTIONS IN CHORUS EXPERIMENT Ergin, Tülün M.Sc, Department of Physics Supervisor: Prof. Dr. Perihan Tolun August 2000, 97 pages. The CHORUS Experiment, which uses a hybrid detector setup containing elec tronic detectors and emulsion parts, is designed to look for the neutrino flavor oscillations from v^ to vr. By combining the data from the electronic detectors and the emulsion, a back ground free identification of vT interactions can be achieved. One of the electronic detectors are the Scintillating Fiber Trackers or Target Trackers (TT), which are also used to reconstruct the slopes of the charged tracks that are produced in the neutrino interactions. A lfj, event is a charged current interaction that contains one reconstructed muon track of negative charge. A sample that contains 204 lfj, events is checked by measuring the slopes and the multiplicities of the tracks at the neutrino inter action vertices using the automatic microscope system. The efficiency of the matching of the slopes in target trackers and emulsion is found, which shows that the lfi interactions are almost fully (90%) reconstructed by the target trackers. mFurther kinematic calculations and tests on 1/i events are needed to select from these, the type (PM) v^ + N -> p* + D±X, D± -» h* + neutrals or any possible vr + N -> r~ + X, t~ -¥ /z~i/TPM. For the measurements on the emulsion we have used the automatic micro scope stage at the High Energy Physics Laboratory in the Physics Department at Middle East Technical University (Ankara). Keywords: Neutrino, Neutrino Mass, Neutrino Oscillation, Emulsion, Target Tracker IV