Tez No İndirme Tez Künye Durumu
157189 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
50 yaş üzeri Türk erkeklerinde osteoporoz sıklığının ve risk faktörlerinin belirlenmesi /
Yazar:BURÇİN ASLAN ÖZÇAKAR
Danışman: PROF.DR. SÜREYYA ERGİN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Konu:Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon = Physical Medicine and Rehabilitation
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2004
100 s.
ÖZET 50 YAŞ ÜZERİ TÜRK ERKEKLERİNDE OSTEOPOROZ SIKLIĞININ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ Osteoporoz sadece kadınlarda değil erkeklerde de ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Ancak bugüne kadar osteoporozla ilgili yapılan çalışmalar daha çok kadınlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada amaç, 50 yaşın üzerindeki sağlıklı erkeklerde, osteoporoz sıklığı ile birlikte erkeklerde düşük kemik kütlesine neden olan risk faktörlerini saptamaktı. Çalışmaya kemik metabolizmasını etkileyecek ilaç kullanmayan ve sistemik hastalığı olmayan, 50-84 yaşlar arasında, 110 sağlıklı erkek alındı. Olguların sosyodemografık verileri( yaş, eğitim durumu, medeni durum, meslek), antropometrik ölçümleri( kilo, boy, vücut kitle indeksi), günlük kalsiyum alımları, sigara, alkol, kahve tüketimleri, fiziksel aktivite, egzersiz alışkanlığı, immobilizasyon ve kırık öyküsü kaydedildi. Alman kan örneklerinden, serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz dahil rutin kan biyokimyası, kalsitonin, parathormon, 25 hidroksi D vitamini, osteokalsin, östrodiol, serbest testosteron, insülin benzeri büyüme faktörü (IGF)-l, idrarlarından ise deoksipridinolin, kalsiyum, fosfor, kreatinin düzeyleri çalışıldı. Kemik mineral yoğunluğu (KMY), L1-L4, femur boynu bölgelerinden, "Dual Energy X-ray Absorbsiyometri" (DEXA) ile ölçüldü. Lomber/femur boynu KMY ile değerlendirilen değişkenler arasındaki ilişkiler "Spearman" korelasyon analiziyle yapıldı. Olguların ortalama yaşı 61,9 ± 8,7 yıl idi. Lomber bölgede osteoporoz ve osteopeni görülme sıklığı %15,5, % 44,5; femur boynunda osteopeni görülme sıklığı %22,7 olarak saptandı. Vücut ağırlığı, VKİ, annede kırık öyküsü, fiziksel aktivite, spor sıklığı ve IGF-1 düzeylerinin erkeklerde lomber ve femur boynu KMY'si ile, yaş ve alkol tüketiminin ise sadece femur boynu KMY'si ile ilişkili olduğu bulundu. Bunların yanında, sağlıklı erkeklerde, sigara kullanımı, diyetle kalsiyum alımı, serum testosteron ve östrodiol düzeyleri ile KMY arasında ilişki saptanmadı. Sonuçlarımız sağlıklı Türk erkeklerinde osteopeni ve osteoporoz yüzdelerinin azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Düşük VKİ, annede kırık öyküsü, düşük fiziksel aktivite, artmış alkol tüketiminin yanında düşük IGF-1 düzeyi de erkeklerde düşük kemik mineral yoğunluğu açısından bir risk faktörü olarak bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Kemik Mineral Yoğunluğu, Osteoporoz, Erkek, IGF-1, 77
SUMMARY ASSESMENT OF FREQUENCY AND RİSK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG TURKISH MALES OVER 50 YEARS OLD Osteoporosis is a serious health problem not only in women but also in men, but most of the research on osteoporosis target women. The aim of this study was to determine the frequency of osteoporosis and the risk factors causing low bone mass in males. One hundred and ten healthy males(aged 50-84) with no history of diseases and therapy affecting bone metabolism were included in the study. The sociodeographic characteristic(age, education level, marital status, occupation), anthropometric measurements (weight, height, body mass index), dietary calcium intake, smoking habit, alcohol and coffee consumption, physical activity, exercise habit, history of immobilization and fracture were documented. Serum levels of calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, calcitonin, parathyroid hormone, 25-Hydroxy vitamin D, osteocalcin, estradiol, free testosteron, insulin- like growth factor (IGF)-l were determined. Urinary deoxypyridinoline, calcium, phosphorus and creatinine were measured. Bone mineral density (BMD) of the lomber spine and femoral neck were measured by dual-energy X-ray aborbtiometry (DXA). Spearman's nonparametric rank correlation coefficient was used to evaluate the relation between Lomber/ femoral neck BMD and assessed variables. The mean age of the subjects was 61.9±8.7 years. Lomber osteoporosis and osteopenia were observed in % 15.5 and % 44.5 of the subjects respectively. Femoral neck osteopenia was found in %22.7 of the subjects. It has been showed that weight, body mass index, maternal history of fracture, physical activity, exercise frequency and serum levels of IGF- 1 were associated with male bone density in lomber and femoral neck region and age and alcohol consumption were associated only with femoral neck region. Smoking and calcium intake had no effect on BMD. No relationship was found between bone mineral density and serum levels of testosterone and estradiol. These data indicate that the rate of osteopenia and osteoporosis is high among healthy Turkish males. We conclude that low BMI, maternal history of fracture, low physical activity, increased alcohol consumption and also reduced levels of IGF-1 are risk factors for low BMD in men. Key Words: Bone mineral density, osteoporosis, male, IGF-1 78