Tez No İndirme Tez Künye Durumu
463482
Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenme analitikleri kontrol panelinin geliştirilmesi: Öğrenme Bulutu / Development of learning analytics dashboard in open and distance learning: Learning Cloud
Yazar:İLKER KAYABAŞ
Danışman: PROF. DR. AYDIN ZİYA ÖZGÜR
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uzaktan Eğitim Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Açıköğretim = Open education ; Bulut bilişim = Cloud computing ; Elektronik ortam = Electronical media ; Elektronik öğrenme = Electronic learning ; Kontrol paneli = Control panel ; Uzaktan öğrenme = Distance learning ; Uzaktan öğretim = Distance instruction ; Öğrenme yönetim sistemleri = Learning management systems
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2017
172 s.
Açık ve uzaktan öğrenme bağlamındaki öğrenme analitikleri uygulamalarına yeni bir bakış açısı sunmayı amaçlayan bu çalışma kapsamında, Öğrenme Bulutu olarak adlandırılan yeni bir öğrenme analitikleri sistemi geliştirilerek kullanılabilirliğine ilişkin araştırmalar yapılmıştır. Çalışmanın öğrenme analitiklerine ilişkin alanyazın araştırması, atıf verilerine dayalı iki aşamalı sistematik bir yaklaşım çerçevesinde desenlenmiştir. Birinci aşamada; öğrenme analitiklerine ilişkin Web of Science veri tabanında yer alan akademik yayınların analizi yapılmıştır. İkinci aşamada ise; öğrenme analitikleri tüm detayları ile tanımlanarak tarihsel gelişimi ortaya konulmuştur. Öğrenme analitiklerine ilişkin süreçler, teknikler, araçlar, bağlantılı çalışma alanları ve uygulama örnekleri incelenmiştir. Son olarak öğrenme analitiklerine ilişkin etik tartışmalar vurgulanmıştır. Araştırma süreci; geliştirme, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Geliştirme sürecinde Öğrenme Bulutu'nun teknik altyapısı kurularak, öğrenen etkinlikleri takip mekanizmaları ve kullanıcı kontrol panelleri geliştirilmiştir. Araştırmanın uygulama süreci, Avrupa'daki eğitim-iş uyuşmazlığının azaltılması amacıyla hayata geçirilen EMLT açık ve uzaktan öğrenme sistemi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından desteklenen EMLT Projesine katılan öğrenenlerin öğrenme etkinliklerinin takip edilmesi, depolanması ve analiz edilmesi amacıyla Öğrenme Bulutu kullanılmıştır. Son aşama olan değerlendirme sürecinde ise nicel araştırmalar altında sınıflandırılan betimsel tarama modeli çerçevesince Öğrenme Bulutu'nun kullanılabilirliğini belirlemeye yönelik analizler yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin Öğrenme Bulutu'nun kullanılabilirliğine ilişkin memnuniyet düzeylerinin ders başarısı, motivasyon, bilgisayar ve internet kullanım düzeyi, veri paylaşım tercihleri ve kitlesel açık çevrimiçi ders deneyimi bakımından farklılık gösterip göstermediği istatistiksel olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde, araştırma sorularına ilişkin elde edilen bulgulara, bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlara ve sonuçlara bağlı olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir. Anahtar Sözcükler: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Öğrenme Analitikleri, Kontrol Paneli, xAPI, Experience API, Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler, Öğrenme Bulutu, Öğrenme Yönetim Sistemleri
In this thesis which aims to present a new perspective on the applications of learning analytics in the context of open and distance learning, a new learning analytics system called Learning Cloud has been developed and investigated for its usability. The literature research of this thesis on learning analytics has been structured around a two-stage systematic approach based on citation data. In the first stage, an analysis of academic publications in the Web of Science database on learning analytics was conducted. In the second stage, learning analytics has been defined with all the details and its historical development has been revealed. Processes, techniques, tools, connected work areas and practices related to learning analytics have been examined. Finally, ethical discussions on learning analytics have been emphasised. The research process consists of three parts; development, implementation and evaluation. During the development process, the technical infrastructure of the Learning Cloud has been established and learning mechanisms and user control panels have been developed. The implementation process of the study was carried out within the scope of the EMLT open and distance learning system, which was passed down in order to reduce the education-labor conflict in Europe. In this process, the Learning Cloud was used to monitor, store and analyze the learning activities of learners participating in the EMLT Project supported by the European Union Erasmus+ Program. In the evaluation process which is final stage, analyses to determine usability of Learning Cloud have been made in context of descriptive scanning model categorized under quantitative research. In addition, it has been tried to explain statistically whether the satisfaction level of learners' use of Learning Cloud differs in terms of course success, motivation, computer and internet usage, data sharing preferences and massive open online course experience. In the last part of the study, the findings related to research questions, the results obtained on the findings and suggestions based on results have been presented. Keywords: Open And Distance Learning, Learning Analytics, Dashboards, xAPI, Experience API, Massive Open Online Courses, Learning Cloud, Learning Management Systems