Tez No İndirme Tez Künye Durumu
167225
A stiffened DKT shell element / Kirişlerle güçlendirilmiş bir DKT kabuk elemanı
Yazar:HASAN HÜSEYİN ÖZDAMAR
Danışman: PROF. DR. SUHA ORAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
94 s.
Takviyeli plakaların linear statik analizi için bir sonlu eleman modeli geliştirilmiştir. Formulasyonda sırasıyla üç düğümlü 18 serbestlik dereceli üçgen kabuk elemanlar ile iki düğümlü 12 serbestlik dereceli kiriş elemanlar kullanılmaktadır. Kiriş elemanları kabuk elemanlarının düğümleri üzerinden geçmektedir. Kiriş elemanlarının konumları, eksantriklikleri modellenebilmektedir. Ayrıca elemanın dinamik ve denge özellikleri de incelenmektedir. Geliştirilen bilgisayar programı ile elde edilen sonuçlar, mevcut analitik ve diğer sonlu eleman çözümleriyle oldukça uyumludur.Anahtar Kelimeler: plaka, kabuk, kirişlerle güçlendirilmiş plakalar, kabuklar, sonlu eleman metodu.
A stiffened DKT shell element is formulated for the linear static analysis of stiffened plates and shells. Three-noded triangular shell elements and two-noded beam elements with 18 and 12 degrees of freedom are used respectively in the formulation. The stiffeners follow the nodal lines of the shell element. Eccentricity of the stiffener is taken into account. The dynamic and stability characteristic of the element is also investigated. With the developed computer program, the results obtained by the proposed element agrees fairly well with the existing literature.Keywords: plate, shell, stiffened plates, stiffened shells, finite element formulation.