Tez No İndirme Tez Künye Durumu
639531
Influence of vestibular signals to bodily self-consciousness and different sensory weighting strategies / Vestibüler sinyallerin bedensel öz-bilince etkisi ve farklı duyu ağırlıklandırma stratejileri
Yazar:EGE NURAN TEKGÜN
Danışman: DOÇ. DR. BURAK ERDENİZ
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Deneysel Psikoloji Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Beden illüzyonu = Body illusion ; Duyusal ağırlıklandırma = Sensory weighting ; Vestibüler sistem = Vestibular system ; Özbilinç = Self-consciousness
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
118 s.
İçinde yaşadığımız bedenleri bizim olarak deneyimlediğimiz ve hayata bedenlerimizin bakış açısından baktığımız göz önüne alındığında, "bedensel öz-bilinç" bu süreçlerin bütünlüğünü ve beden içinde öz bilinçli olma deneyimini temsil etmektedir. Bu bedensel benlik algısı, kalp atışı ve kas aktiviteleri gibi içsel sinyallerden görme ve somatosensori gibi dışsal sinyallere kadar çeşitli duyusal bilgilerin birlikte işlenmesine bağlıdır. Buna ek olarak, birçok nörolojik durum ve deneysel çalışma, bedensel benliğin farklı duyusal girdilerin ağırlıklandırılmasıyla değişebileceğini ve dolayısıyla esnek bir bedenleşmiş kendilik modeli oluşturabildiğini göstermiştir. Önceki çalışmalar, vestibüler sistemin duyusal tümleştirmedeki önemini göstermesine rağmen bedensel öz-bilince katkısı tam olarak anlaşılmış değildir. Bu nedenle bu tez, sırtüstü yatma pozisyonuna bağlı olarak azalan vestibüler girdi durumunda çelişkili görsel-vestibüler sinyallerin tüm vücut illüzyonuna etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Ayrıca, bireysel duyusal ağırlıklandırma stratejilerinin katkısı araştırılmıştır. Öznel raporlar, eş zamanlı görsel-dokunsal uyarımların sanal bedene karşı sahiplik hissini arttırdığını ortaya koymuştur. Öznel ve objektif sonuçların incelenmesi, görsel bilgilere daha çok ağırlık veren kişilerin, eş zamanlı görsel-dokunsal uyarımlardan sonra kendilerini sanal bedenin yerinde algıladıklarını göstermiştir. Objektif ölçümlerin daha detaylı analizi, algılanan beden oryantasyonundaki değişiklikleri ortaya çıkararak tüm beden illüzyonunun nicel olarak gösterilmesini sağladı. Bu çalışmanın tüm bulguları, görsel-dokunsal sinyallerin birlikte işlenmesine ek olarak vestibüler sistemin ve duyusal ağırlıklandırma stratejilerinin bedensel öz-bilincin farklı yönlerine katkılarının anlaşılmasını sağlamıştır.
Given that we experience the bodies that we live in as ours and look through life from the perspective of our bodies, "bodily self-consciousness" represents the totality of those processes and experience of being self-conscious within a body. This perception of bodily self depends on the integration of a wide variety of information that range from interoceptive signals such as heartbeat and muscular activity to exteroceptive signals such as vision and somatosensory. In addition to that numerous neurological conditions and experimental studies showed that bodily self can change by the weighting of different sensory inputs hence capable of creating a flexible embodied self-model of itself. Previous studies showed that although the vestibular system has important roles during multisensory integration, its contribution to bodily self-consciousness are not well understood. Thus, this thesis aimed to examine the influence of visuo-vestibular conflict on a full body illusion during a decreased vestibular input condition that is induced by supine position. Additionally, the contribution of individual weighting strategies was investigated. Subjective reports revealed increased ownership over a virtual body for synchronous visuo-tactile stimulation. Examination of subjective and objective results showed that people heavily weighting visual information perceived themselves at the location of the virtual body after synchronous visuo-tactile stimulation. Further analysis of objective measurements provided quantitative demonstration of full body illusion revealing changes in perceived body orientation. Altogether, findings of this study provided understanding for contribution of vestibular system and sensory weighting strategies respectively to different aspects of bodily self-consciousness, in addition to visuo-tactile integration.