Tez No İndirme Tez Künye Durumu
429499
Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ve öğretmenlik öz yeterlik algılarının incelenmesi / Analysis of relationship between technological pedagogical content knowledge and teacher self-efficacy perceptions of teacher candidates
Yazar:MERTCAN ÜNAL
Danışman: DOÇ. DR. SELÇUK ÖZDEMİR
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Aday öğretmenler = Candidate teachers ; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü = Department of Computer Education and Instructional Technology ; Pedagojik alan bilgisi = Pedagogical content knowledge ; Teknolojik bilgi = Technological knowledge ; Teknolojik yetenekler = Technological compentences ; Yeterlilik = Sufficiency ; Öz yeterlilik algısı = Self-efficacy belief ; Öğretmen yeterliliği = Teacher proficiency ; Öğretmenler = Teachers
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
107 s.
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerini ve öğretmenlik öz yeterlik algılarını incelemektir. Çalışma, 2014-2015 Bahar yarıyılı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 6 anabilim dalından 210 son sınıf öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak "TPAB Ölçeği" ve "Öğretmenlik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23.0 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin "iyi düzeyde" ve öğretmenlik öz yeterlik algılarının "oldukça yeterli" olduğu sonucuna varılmıştır. Teknolojik pedagojik alan bilgisi ve öğretmenlik öz yeterlik algısı alt boyutlarında bölüm değişkenine göre anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Aynı zamanda bu iki değişkenin belirli alt boyutları arasında pozitif yönde ve orta derecede korelasyon vardır.
The aim of this research is to examine teacher candidates' technological pedagogical content knowledge and sense of self efficacy. The study was carried out in spring semester of 2014-2015 academic year at Gazi University Gazi Faculty of Education, with the participation of 210 senior students from six different departments. Descriptive method was used in the study. Data was collected through "TPACK Scale" and "Teachers' Sense of Self Efficacy Scale". Data were analyzed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23.00 software package. The analysis showed that teacher candidates' technological pedagogical content knowledge was at "good level" and their sense of self efficacy were "quite competent". A statistically significant difference was found in the subdimensions of Technological pedagogical content knowledge and teachers' sense of self efficacy between the different departments. At the same time, there is a moderate positive correlation between some certain subdimensions of these two variables.