Tez No İndirme Tez Künye Durumu
439166
Middle school mathematics teachers' sense of self-efficacy for teaching mathematics to fifth grade students / Ortaokul matematik öğretmenlerinin 5.sınıflara öğretim yapabilmeye yönelik öz-yeterlik algıları
Yazar:ESRA ŞENER
Danışman: PROF. DR. ERDİNÇ ÇAKIROĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Matematik = Mathematics ; Matematik dersi = Mathematics lesson ; Matematik öğretimi = Mathematics teaching ; Ortaokul öğretmenleri = Secondary school teachers ; Ortaokullar = Secondary schools ; Öz yeterlilik = Self-efficacy ; Öz yeterlilik algısı = Self-efficacy belief
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
147 s.
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik algılarını mezun olunan fakülte, cinsiyet ve mesleki deneyim süresi değişkenlerine bağlı olarak incelemektir. Çalışmanın diğer amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin 5.sınıflara matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik algıları ile genel olarak öğretmeye yönelik öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışma için gerekli veriler 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara ili merkezinde 50 devlet ortaokulunda çalışan 208 matematik öğretmeninden toplanmıştır. Ortaokul matematik öğretmenlerinin öz-yeterlik algılarını belirlemek için Matematik Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları Ölçeği ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları Ölçeğinin Türkçe Versiyonu isimli ölçekler kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, öğrenci katılımına, öğretim stratejilerine ve sınıf yönetimine yönelik yeterlik boyutları açısından değerlendirilmiştir. Verilerin analizi tek yönlü çok değişkenli varyans analizi ve korelasyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, ortaokul matematik öğretmenlerinin öz-yeterlik algılarının mezun olunan fakülte ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılık göstermediğini göstermiştir. Ancak öğretmenlerin genel olarak matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik algıları mesleki deneyim süresi değişkeni açısından öğrenci katılımına yönelik ve öğretim stratejilerine yönelik yeterlik boyutlarında farklılık göstermektedir. 16-20 yıl meslek deneyimine sahip öğretmenlerin öğrenci katılımına ve öğretim stratejilerine yönelik yeterlik algıları diğer öğretmenlere göre yüksek çıkmıştır. Öğretim stratejilerine yönelik yeterlik puanları en düşük olanların 0-5 yıl mesleki deneyime sahip öğretmenler, öğrenci katılımına yönelik yeterlik algıları en düşük olanların ise 6-10 yıl meslek deneyimine sahip öğretmenler olduğu görülmüştür. Korelasyon analizi ortaokul matematik öğretmenlerinin 5. sınıflara matematik öğretmeye yönelik öz-yeterlik algıları ile genel öğretime yönelik algıları arasında güçlü ve pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler. Öz-Yeterlik, Öğretmen Öz-Yeterlik Algısı, Ortaokul Matematik Öğretmenleri
The purpose of the study was to investigate the issue of whether middle school mathematics teachers' sense of self-efficacy for teaching differs in terms of type of teaching licence, gender and year of teaching experience. The current thesis also aimed at examining the relationship between middle school mathematics teachers' sense of self-efficacy for teaching mathematics to fifth grades and teaching independent from grade levels. The data were collected from 208 mathematics teachers from 50 public middle schools in the central area of Ankara, in the spring semester of 2014-2015. In order to determine teachers' self-efficacy the instruments called Mathematics Teachers' Sense of Efficacy Scale and Turkish version of Teachers' Sense of Efficacy Scale were used. The results were evaluated in terms of three dimensions: efficacy for student engagement, efficacy for instructional strategies and efficacy for classroom management via one-way MANOVA and pearson correlation analysis. The results indicated that there was not a significant difference in mathematics teachers' scores of self-efficacy with respect to type of teaching licence and gender whereas there was a significant difference in mathematics teachers' scores of self-efficacy for teaching independent from grade levels with respect to year of teaching experience. Teachers with an experience of 16-20 years scored better for dimensions of efficacy for students engagement and instructional strategies. Moreover, teachers with a background of 0-5 years had fewer score in efficacy for instructional strategies. In addition, teachers who have been teaching for 6-10 years scores less in efficacy for student engagement. Moreover, the result of the correlation analysis indicated that there was a strong and positive correlation between teachers' self-efficacy scores for teaching mathematics to fifth grades and teaching independent from grade levels. Keywords: Self-Efficacy, Teachers' Sense of Self-Efficacy, Middle School Mathematics Teachers