Tez No İndirme Tez Künye Durumu
228331
Bilinçli medya kullanıcıları yaratma sürecinde medya okuryazarlığının önemi / The importance of media literacy in the awareness-raising process for media users
Yazar:SELİN ÇETİNKAYA
Danışman: DOÇ. DR. M. AYŞE İNAL
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Ana Bilim Dalı / Genel Gazetecilik Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Gazetecilik = Journalism ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
133 s.
Medya okuryazarlıgı anlayısının, medya kullanımını daha bilinçli ve kaliteli halegetirme çabalarında oynayacagı rol üzerine odaklanan bu çalısma kapsamında,medyaya elestirel yaklasmanın ne demek oldugu, elestirel düsünce ve yaklasımlarınbenimsetilmesi yolunda egitimin önemi ve bu baglamda elestirel pedagojinin rolü,medyaya elestirel yaklasma alıskanlıgının kazanılması için bireylerin egitilmesigereginden dogmus olan medya okuryazarlıgı kavramı incelenmistir. Çalısmakapsamında medya okuryazarlıgı, toplumsal bir dönüsüm projesi olarak elealınmıstır. Bu dogrultuda, projenin uygulama alanı olan ilkögretim egitiminde verilenMedya Okuryazarlıgı derslerinin ne ölçüde basarılı oldugu tartısmaları da, Türkiyeörnegi baglamında ele alınarak çalısma kapsamına dahil edilmistir.Anahtar kelimeler: Geleneksel Pedagoji, Elestirel Pedagoji, Medya Okuryazarlıgı.
This study aims to emphasize the role of media literacy in the efforts to create moreconscious and qualified use of media. In this context, the study focuses on thequestion of what it means to approach the media from a critical point of view, theimportance of education in the adoption of critical thought and approaches and therole of critical pedagogy in the attainment of this end, and the notion of medialiteracy as a natural outcome of the need to educate individuals to become critical ofthe media. Within the framework of this study, the notion of media literacy is takenas a social transformation project. The study also includes a discussion on theefficiency of the Media Literacy lessons taught in the second level of primaryeducation, which is premised on the results of a research conducted with MediaLiteracy teachers in Ankara, Turkey.Key words: Traditional Pedagogy, Critical Pedagogy, Media Literacy