Tez No İndirme Tez Künye Durumu
194332
Yetiştirme yurdunda yasayan çocukların genel ruh sağlığı durumlarının belirlenmesi / Determining the general mental health conditions of children living in the orphanages
Yazar:AYTAÇ YILMAZ
Danışman: PROF.DR. ÜMİT SEVİĞ
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Ana Bilim Dalı
Konu:Hemşirelik = Nursing
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
76 s.
IVYET ŞT RME YURDUNDA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN GENEL RUHSAĞLIĞI DURUMLARININ BEL RLENMESÖZETKayseri yetiştirme yurtlarında kalan çocukların genel ruh sağlığı durumlarınınbelirlenmesi konulu araştırma tanımlayıcı olarak planlanmış ve uygulanmıştır.Araştırmanın evreni Kayseri'deki yetiştirme yurtlarında yaşayan 265 çocuktur. Ancakokuma yazma bilmeyen, zihinsel özrü bulunan, koruyucu aile yanında yaşayan, yatılıokullarda okuyan ve çalışmaya katılmak istemeyen 64 çocuk dışındaki 201 çocukdeğerlendirmeye alınmıştır. Onay tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde yapılabilmesineilişkin izin kararıyla çalışma Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu GenelMüdürlüğü kararıyla 22-10-2004 - 22-01-2005 tarihleri arasında uygulanmıştır.Verilerin toplanmasında tanımlayıcı bilgileri içeren 19 soruluk anket formu ve GenelSağlık Anketi -12 kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamındayapılmıştır. Verilerin istatistik analizinde ki-kare testi, çoklu lojistik regresyon analizive alfa güvenilirlik analizi uygulanmıştır.Araştırma sonucunda çocukların cinsiyetlerinin, öğrenim durumlarının, akranilişkilerinin, günlük öğün sayılarının, sigara içme durumlarının ruh sağlıklarıyla ilişkiliolduğu ortaya çıkmıştır.Bu sonuçlara dayanılarak risk taşıyan genç gruba stresle etkin baş etme yollarınıgeliştirici programlar oluşturulması, adölesan döneminin normal özellikleri, bireyeyaklaşım ve iletişim konusunda yetiştirme yurdu çalışanlarının eğitilmesi önerilebilir.Anahtar kelimeler: Ruh sağlığı, Adölesan, Yetiştirme yurdu
VDETERMINING THE GENERAL MENTAL HEALTH CONDITIONS OFCHILDREN LIVING IN THE ORPHANAGESABSTRACTThe study on determining the general psychological health conditions of children livingin the orphaneges in Kayseri has been planned and applied to be descriptive265 children living in all of the orphaneges in Kayseri have been incluaded within thecircle of the study. But the study has been applied to 201 chilren, excluding the childrenwho are illiterate, mentally retarted, or those attending in boarding schools, living withprotective families or refusing to respond to the survey.In accordance with the decisionof the feneral directorate, which stated that it should be applied for 1 month followingthe date of approval, the study was applied between the dates of 22.10.2004 and22.01.2005.The children who were not present at the orphaneges during these dateswere excluded from the studyTo gather data, a survey consisting of 19 questions with descriptive information andGeneral Health Survey 12 have been used. The data have been evaluated in acomputerized setting (or on a computer) In the analysis of the data, chi-square,lojisticregression analysis and alpha security analysis have been used.The result of the survey shows that their mental health is related to their sexes,education, peer relations, the number of meals they have daily and cigarette addictionAs a result it has been suggested that programs which produce strategies for the youthunder risk to deal with stress be developed and the staff of the orphaneges be educatedabout the normal chararacteristics of adolescence, communication and approach toindividuvals.Key words : Mental Health, Adolescense, Orphaneges