Tez No İndirme Tez Künye Durumu
410678
Türkiye'de şehirlerdeki toplu ulaşım sistemleri sorunlarının çözümlenmesinde toplumsal davranışların etkilerinin planlama süreci kapsamında irdelenmesi: İzmir-Karşıyaka örneği / Investigation of the effects of social behavior on the solution of public transportation problems in Turkish cities in the planning contex: The case study Izmir-Karsiyaka
Yazar:CEREN AĞIN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NESLİHAN KARATAŞ
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Konu:Ulaşım = Transportation ; Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
185 s.
Kentlerin büyümesi ile bazı ihtiyaçlar oluşmaya başlamakta ve bu ihtiyaçların başında ulaşım gelmektedir. Günümüz kentlerinde insanların iş, eğitim, eğlence gibi gereksinim duyduğu birçok ihtiyacı karşılayabilmesi için kentin içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Kentlerin büyümesi ve teknolojinin gelişmesiyle kent içindeki bu hareket ağı artmakta ve farklılıklar göstermektedir. Toplu taşıma sistemi, bireysel ulaşım ve ara toplu taşıma sistemiyle birlikte kentlerde ulaşımı sağlayan etkin bir kombinasyon niteliğindedir. Bu ulaşım çeşidi yolcuların gidecekleri yere özel araç kullanmadan, önceden belirlenmiş uygun ücretlerle gidebilme hizmeti sunmakta, böylece trafiğin aksamamasını, insanların istediği yere gidebilmesini ve kente ve çevreye daha az zarar verilmesini sağlamaktadır. Yapılan çalışma, toplu taşımanın ortaya çıkmasını sağlayan kentsel ulaşımın dünya, Türkiye ve İzmir'de zaman içerisinde nasıl değiştiğini incelerken, bu değişiklikle ortaya çıkan kentsel ulaşım çeşitlenmelerini ve bu çeşitlenmelerin biçimlenmesini sağlayan ulaşım politikaları da ortaya koymuştur. Bu doğrultuda kent içi toplu taşıma sistemlerinin nasıl olduğu, sistemi oluşturan türler ve bu türlerin özellikleri ile toplu taşımanın ilgi grupları açısından başarım düzeyini belirleyen unsurlardan bahsedilerek, toplumsal davranış biçiminin toplu ulaşım taşıt türü seçiminde nasıl etkili olduğu saptanmıştır. Bunun için İzmir Karşıyaka ilçesinde işletilen toplu taşıma türlerinin analizi yapılmış, belirlenen otobüs, minibüs, İZBAN ve taksi dolmuş hatlarına ait veriler yapılan anketlerle detaylı olarak ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda otobüs, minibüs, İZBAN ve taksi dolmuş hatlarına ait düzenleme çalışmaları yapılmış, bu taşıt türlerinin birbiriyle daha sistematik çalışıp iyi hizmet verebilmesi için yeni öneriler geliştirilmiştir. Yapılan bu çalışmayla getirilen önerilerden, daha sonra yapılacak olan başka çalışmalarla birlikte tüm İzmir kent içi ulaşım düzenlemeleri sırasında faydalanılabileceği düşünülmüştür.
Growing cities are causing some issues in present World and transportation is the prior one. In recent cities people need to be mobil to satisfy their needs such as work, education, entertainment etc. With growing cities and advancing technology the quantitiy of connectivity in cities increased and varied. Transportation systems are making transport possible in cities with private and public transports. That kind of transportation system serving people to take them places they want with predetermined prices. Thereby they cause less traffic jams, less harm for environment and at the same time taking people where they want. The study is examing how city transport which caused of rising public transport has changed in the World, Turkey and Izmir. It also shows us varying of transport systems by this change and also policies that directly affected that process. Study also explains how domestic transport systems works, transport types which creates the system, characteristics of that types and succes level on that relative groups. So that it explains how society behave affects preferences on transportation type. On that purpose the transport systems in Karşıyaka district has been examined and detected results from autobus, minibus, IZBAN, taxibuses shown clearly in that study. According to results some renovations applied for routes of autobus, minibüs, IZBAN and taxibuses and some suggestions offered fort hat system to run it more systematic and serve better. With all that works and suggestions it assumed that in the future while editing all Izmir domestic transport system it will be useful and practical.