Tez No İndirme Tez Künye Durumu
318939
Physics teachers beliefs related to Turkish high school physics curriculum: A multiple case study / Fizik öğretmenlerinin ortaöğretim fizik dersi öğretim programına ilişkin inançları: Çoklu durum çalışması
Yazar:SERKAN KAPUCU
Danışman: DOÇ. DR. AYHAN KÜRŞAT ERBAŞ ; ÖĞR. GÖR. UFUK YILDIRIM
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Fizik eğitimi = Physics education
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2012
238 s.
Bu çalışmanın amacı, dört fizik öğretmenin Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programına ilişkin inançlarını ve bu inançların sınıf içi uygulamalara ne derecede yansıdığını araştırmaktı. Veriler; mülakatlar, sınıf gözlemleri ve açık uçlu anket ile toplanmıştır.Öğretmenlerin mülakat sorularına vermiş oldukları cevaplar, fiziği Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programına göre öğretmenin; öğrencilerin becerilerini kullanmalarına, fizik derslerine ilgili olmalarına, fiziği günlük yaşamla ilişkilendirmelerine ve kalıcı bilgiye sahip olmalarına yardımcı olduğuna inandıklarını göstermiştir. Ayrıca, öğretmenler günlük yaşantıdan örnekler vererek ve tartışma ortamı oluşturarak fiziği Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programına göre öğretebileceklerine inanmaktadırlar. Sınıf gözlemlerinden elde edilen veriler, öğretmenlerin Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programına göre fizik dersini nasıl öğretecekleri hakkındaki inançlarının öğretimlerine yansıdığını göstermiştir.Öğretmenlerin açık uçlu ankete vermiş olduğu cevaplar, öğretmenlerin beceri kazanımlarının büyük bir kısmının öğrenciler tarafından kazanılması gerektiğine inandıklarını göstermiştir. Ancak öğretmenler öğrencilerin problem çözme ile bilişim ve iletişim becerilerinin çoğunu kazanamayacaklarını düşünmektedirler. Sınıf gözlemlerinden elde edilen veriler, öğretmenlerin öğrencilere bu becerileri kazandırmak için sınıf ortamında nadiren çaba harcadıklarını ya da hiç çaba harcamadıklarını göstermiştir.Mülakatlar ve açık uçlu anketten toplanan veriler, bazı unsurların Orta Öğretim Fizik Dersi Programına göre fizik öğretmeyi etkilediğini göstermiştir. Örneğin, öğretmenler öğrencilerin fizik derslerine olan ilgisinin ve öğretmenlerin günlük yaşantıdan bol örnek verilebilmesinin, Orta Öğretim Fizik Dersi Programına göre fizik öğretmeyi kolaylaştırdığına inanmaktadırlar. Ancak, öğretmenler üniversite sınavının, laboratuvar ortamı ve ders saati yetersizliğinin, öğrencilerin düşük ekonomik durumlarının ve bilişim ve iletişim teknolojilerinin eksikliğinin, Orta Öğretim Fizik Dersi Programına göre fizik öğretmeyi olumsuz yönde etkilediğine inanmaktadırlar.
The purpose of this study was to investigate four in-service physics teachers? beliefs related to Turkish High School Physics Curriculum (THSPC) and to what extent these beliefs are reflected in their instructional practices. Data were collected through interviews, classroom observations and an open-ended questionnaire.Teachers? responses to interview questions showed that they believed that teaching physics according to the THSPC helped students use their skills, become interested in physics lessons, relate physics to their daily life and have a permanent knowledge. Besides, teachers believe that they can teach physics according to the THSPC generally by giving examples from daily life and creating a discussion environment. The data obtained from classroom observations showed that the beliefs of teachers about how to teach physics according to the THSPC were reflected in their instructional practices.Teachers? responses to open-ended questionnaire showed that teachers believed the necessity of attainment of majority of the skill objectives in the THSPC by students. However, they do not consider that students can attain many of the problem solving and information and communication skills. The data obtained from classroom observations showed that they seldom attempted to help students attain them or they never attempted.The data gathered from interviews and an open questionnaire showed that there were some factors that influence teachers? instructional practices according to the THSPC. For example, they believe that students? interest in physics lessons and teacher?s opportunity to give more examples about daily life made their teaching physics according to the THSPC easy. However, they believe that university entrance exam, inadequacy of laboratory environment and lesson hours, students? low economic status and lack of information and communication technologies affected their teaching physics according to the THSPC negatively.