Tez No İndirme Tez Künye Durumu
146635
1990-2000 yılları arasında Türk filmlerinde İstanbul temsilleri / Representation of İstanbul in Turkish films between 1990-2000
Yazar:CANAN BALAN
Danışman: PROF. DR. NURDOĞAN RİGEL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı
Konu:Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:Film = Film ; Sinema = Cinema ; Temsil = Representation ; Türk sineması = Turkish cinema ; Türk siyasi tarihi = Turkish political history ; İstanbul = Istanbul
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
112 s.
Bu çalışma İstanbul'un Türk sinemasında bir kentsel mekan olarak çözümlenmesini önermektedir. Bu bağlamda öncelikle sinema ve kent ilişkisi irdelenerek 1990'lı yıllar Türk sinemasının İstanbul'u temsili üzerinde durulmuştur. Çalışma, 1990'lı yıllarda Türk sinemasında kent temsilinin 1990 öncesinden farkım ele almak amacıyla 1990 öncesinde çekilmiş filmlere de yer vermektedir. Araştırma, 1964 yılından itibaren 2000'lere kadar çekilmiş farklı filmlerin İstanbul'la ilişkisi üzerine analizlere dayanmaktadır. Bu analizleri gerçekleştirmek üzere ikinci derecede rastlantısal yöntemle altı farklı yönetmenin dokuz filmi sinemanın kenti ele alışı bakımından incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda sözü geçen dönemlerde ele alman filmlerin kentleşme ve beraberinde getirdiği sorunlar çerçevesinde İstanbul kentini temsillerinde belirli bir bütünlük ortaya çıkmıştır.
This study suggests analyzing Istanbul as an urban space in Turkish cinema. In this context, primarily the relationship of cinema and the city was eloborated and focused on the representation of Istanbul in 1990' s Turkish cinema. Study, aims to emphasize some of the major distinctions between the representation of city in 90's and the period prior to 90's Turkish cinema. The research was based on the analysis of various films, produced since 1964 untill 2000.To analyze these films nine films of six different directors were selected randomly. In conclusion an integrity of the representations of Istanbul was observed in the frame of the urbanization problems. m