Tez No İndirme Tez Künye Durumu
451493
11428 numaralı Temettüât Defteri'ne göre Kesriye Kazası'nın sosyal ve ekonomik yapısı / According to the Temettüât defteri numbered 11428, social and economic structure of Kesriye Town
Yazar:ÖZGÜR BÜYÜKSOLAK
Danışman: PROF. DR. MAHİR AYDIN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:19. yüzyıl = 19. century ; Ekonomik yapı = Economic structure ; Osmanlı Devleti = Ottoman State ; Osmanlı Dönemi = Ottoman Period ; Sosyal yapı = Social structure ; Sosyoekonomik yapı = Socio-economic structure ; Temettuat Defterleri = Temettuat Registers ; Yunanistan-Selanik-Kesriye = Greece-Selanik-Kastoria
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
176 s.
Bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan ve adı Kastoria olarak bilinen Kesriye Kazası, Gazi Evranos Bey tarafından 1384-1385 yıllarında Osmanlı Devleti hakimiyetine alınmıştır. I. Balkan Savaşı'nın sonuna kadar Osmanlı Devleti hakimiyeti altında kalmış olan bu bölge önemli bir yerleşim yeri olma özelliğini korumuştur. Temettüât defterleri XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı Devleti'nde tutulmaya başlanmıştır. Tanzimat Fermanı halka vergi düzenlemesi vaad ettiği için, Osmanlı hükûmeti halkın ödemesi gereken vergileri belirlemek maksadıyla insanların bütün gelir kaynaklarını kayıt altına almaya başlamıştır. 11428 numaralı temettüât defteri kapsamında 1844-1845(1260-1261) yıllarında Kesriye Kazası sınırları içerisinde yer alan bölgelerin temettüât gelirleri, nüfus yapısı, sosyal yapısı, tarım ve hayvancılık gelirleri, icra edilen meslekler ve bu mesleklerden elde edilen gelirler, kira gelirleri, yapılan tarım ve hayvancılık üzerinden alınan vergiler, yıllık olarak alınan vergi-yi mahsusa hakkındaki veriler özenle incelenmiş, hesaplanmış ve çalışmanın ilgili bölümlerinde kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kesriye, Balkan, Temettüât, Sosyal, Ekonomik, Yunanistan
Kesriye town, that is in Greece borders and known as Kastoria today, was taken under rule of Ottoman Empire by Gazi Evranos Bey between 1384-1385. Kesriye , The town that was under Ottoman's rule by the end of Balkan War I(1912-1913), maintained the speciality of being very important settlement. Temettüât defterleri were started being wroten beginning from the middle of 19th. century in Ottoman Empire. Because Tanzimat Fermanı promised a regulation of paying taxes to the people, Ottoman goverment began recording all sources of income of people to determinate the taxes the people have to pay. Within the "temettüât defteri" about Kesriye town numbered 11428 that is between 1844-1845 years, informations about revenue records, population structure, social structure, agriculture and livestock incomes, jobs people get and incomes of that jobs, rental incomes, taxes taken from agriculture and livestock, an annual tax called "vergi-yi mahsusa" are examined, accounted very carefully and used in the relevant parts of the study. Key Words: Kesriye, Balkans, Temettüât, Social, Economic, Greece