Tez No İndirme Tez Künye Durumu
146828
1999 Gölcük depremi sonrasında çocuk ve ergenlerde travma sonrası stres bozukluğu, sürekli kaygı ve depresyon düzeylerini yordayan değişkenler / The predictor variables of post-travmatic stress symptoms and state-anxiety, depression levels in children and adolescent following 1999 Gölcük earthquake
Yazar:DÜNYA ÖZGENTÜRK AYAKSIZ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. TEVFİKA TUNABOYLU İKİZ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Deprem 17 Ağustos 1999 = Earthquake 17 August 1999 ; Deprem = Earthquake ; Depresyon = Depression ; Ergenler = Adolescents ; Kaygı = Anxiety ; Kaygı düzeyi = Anxiety level ; Kocaeli-Gölcük = Kocaeli-Gölcük ; Sürekli kaygı = Trait anxiety ; Travma = Trauma
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
110 s.
Öz Bu araştırmanın amacı, 17 Ağustos Gölcük depremini yaşamış çocuk ve ergenlerde travma sonrası stres bozukluğu ve bu bozukluğun tam kriterlerini oluşturan üç ana semptom grubunu (sürekli olarak yeniden yaşama, kaçınma / genel tepki düzeyinde azalma, artmış uyarılmışlık) yordayan değişkenlerin incelenmesi ve ikinci olarak travma sonrası stres bozukluğu tam kriterlerini oluşturan üç ana semptom grubunun risk faktörü olarak ele alınması ve sürekli kaygı-depresyon düzeyleri ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Örneklem grubu Değirmendere beldesindeki ilköğretim okullarında okuyan 5.- 8. sınıflarında 976 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verileri, Sosyo-Demografîk Ölçek, Çocuklar için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tepki Ölçeği, Çocuk Depresyon Ölçeği ve Çocuk Sürekli Kaygı Envanteri olmak üzere dört ölçek aracılığıyla toplanmış ve çoklu regresyon yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgularda, çocukların depremden yaklaşık 3,5 yıl sonra aktardıkları travma sonrası stres bozukluğu düzeyi ve üç ana semptom grubunu, depremden sonra geçici olarak aileden ayrılma, daha önceden başka bir travmatik olay yaşama (travma özgeçmişi) ve deprem sırasında hissedilen korku olmak üzere üç temel değişken dışında, farklı değişkenler yordalamaktadır. Sürekli kaygı ve depresyon düzeyini en anlamlı yordayan değişken ise TSSB üç ana semptom grubundan biri olan; kaçınma / genel tepki düzeyinde azalma olarak bulunmuştur.
The present study aims to examine the predictor variables of Post traumatic stress disorder and its three symptom clusters in a sample consists of the children and adolescents who had been exposed to the Gölcük Earthquake. Secondly, the relation between these three symptom clusters and trait anxiety - depression levels has been examined. The sample consisted of 976 students. The data were gathered by Socio- Demographic Instrument, The Child Posttraumatic Stress Reaction Index, Children's Depression Inventory and Trait Anxiety Inventory for Children. Multiple regression technique was used to analyze the data. Being separated temporarily from the family after the earthquake, Having another traumatic experience before and Fear during the earthquake were found to be the main predictor variables for post traumatic stress level and three symptom cluster levels. Avoidance and psychological numbing cluster was found to be the most significant variable for predicting trait anxiety and depression levels. n