Tez No İndirme Tez Künye Durumu
594459
A comparison of the EU's and the U.S.' democracy promotion in Egypt / AB ve ABD'nin Mısır'daki demokrasi teşviklerinin karşılaştırılması
Yazar:AYSUN ÜNAL
Danışman: DOÇ. DR. ZERRİN TORUN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
135 s.
Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra demokrasi teşviki önemli bir uluslararası politika aracı haline gelmiştir. Bu çalışma Mısır'daki AB ve ABD'nin farklı demokrasi teşviki politikalarını incelemektedir. Mısır taşıdığı önemden dolayı bu iki gücün ortak ilgi alanına girmektedir. Mısır için demokrasi teşviki bağlamındaki söylem güçlü olmasına rağmen, AB ve ABD'nin Mısır'daki diğer çıkarları, Mısır'ın demokratikleştirilmesi çabasının önüne geçmiştir.
Democracy promotion has become a prominent international policy tool after the collapse of the Soviet Union. This study evaluates the core values of the different democracy understandings and compares the substance and styles of democracy promotion of the EU and the USA in Egypt. While the policy tools and target countries of the both have varied, Egypt is one of the common interest area of these two powers due to its importance. While the democracy promotion discourse on Egypt was too strong, democratization of Egypt has been overshadowed by the other interests of the EU and the U.S.