Tez No İndirme Tez Künye Durumu
478297
2-hidroksi aldehit tiyosemikarbazonların diokso molibden(VI) komplekslerinin sentezi / The synthesis of dioxo molybdenum(VI) complexes with 2-hydroxy aldehyde thiosemicarbazones
Yazar:ŞENOL ÇELEN
Danışman: PROF. DR. İRFAN KIZILCIKLI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı / Anorganik Kimya Bilim Dalı
Konu:Kimya = Chemistry
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
97 s.
Tiyosemikarbazonlar ve onların geçiş metali komplekslerinin; antibakteriyel, antitümör, antiviral vb. birçok biyolojik aktiviteye sahip olduklarının bulunmasından sonra, kimyasal çalışmalarda önem derecesi daha da yükselmiştir ve bu konuda yapılan çalışmaların çeşitliliği gün geçtikte artmaktadır. Özellikle son yıllarda oksijen atom transferi (OAT) ve enzim katalizör sistemleri için başlıca esin kaynağı olan [MoO2(Ln)D] tipindeki çelatlara olan ilgi bilinmektedir. Bundan dolayı molibden merkezli kompleksleri türevlendirmek ve yapılarını aydınlatmak, bu bileşiklerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin anlaşılması için önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmada 4-etil/fenil tiyosemikarbazid başlangıç maddelerine alkil-bromür/iyodür ve aldehit ilavesi yapılarak 3,5-dikloro/3-etoksi-S-alkil-N-alkil-tiyosemikarbazon tipinde 4 adet yeni tiyosemikarbazon ligandı elde edilmiştir. Bu ligandların bis asetil asetonato dioksomolibden(VI) kompleksi [MoO2(acac)2] ile reaksiyonundan [MoO2(Ln)D] genel formülü ile gösterilen 12 adet yeni cis-dioksomolibden(VI) kompleksi sentezlenmiştir. İzole edilen komplekslerde ikinci ligand olarak (D) metanol, etanol, piridin, dimetil formamid ve dimetil sülfoksit kullanıldı. Sentezlenen ligandların ve komplekslerin fiziksel özellikleri ve yapılarının aydınlatılabilmesi için elementel analiz ölçümlerinin yanı sıra Elektronik, Infrared ve 1H NMR gibi spektroskopik yöntemlerden yararlanıldı. 3-etoksisalisilaldehit-S-metil-N-etil-tiyosemikarbazon kompleksinin (3a) tek kristal yapısı X-Işını Kırınımı yöntemi ile aydınlatıldı. Sentezi gerçekleştirilen komplekste ligandın hangi donör atomlar (ONN) üzerinden koordinasyona katıldığı belirlendi. Ayrıca; Antimikrobiyel etkinlik verileri de çalışmaya dahil edilerek karakterizasyon işlemleri tamamlandı.
Thiosemicarbazones and their transition metal complexes; After having found that they have many biological activities as antibacterial, antitumor, antiviral etc. the importance level of chemical studies has increased even more and the diversity of studies done in this field is increasing day by day. In particular, interest in chelates of the type [MoO2(Ln)D], which is the main source of inspiration for oxygen atom transfer (OAT) and enzyme catalyst systems in recent years, is known. Therefore, derivatizing and elucidating structures of molybdenum-based complexes will provide important contributions to understanding the physical, chemical and biological properties of these compounds. In this work, 4 new thiosemicarbazone ligands of 3,5-dichloro / 3-ethoxy-S-alkyl-N-alkyl-thiosemicarbazone type were obtained by adding the alkyl-bromide / iodide and aldehyde to the 4-ethyl / phenyl thiosemicarbazide starting materials. 12 new cis-dioxomolybdenum(VI) complexes were synthesized by reacting these ligands with bis-acetylacetonato dioxomolybdenum(VI) complex [MoO2(acac)2] and represented by the general formula [MoO2(Ln)D]. Methanol, ethanol, pyridine, dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide were used as the second ligand (D) in the isolated complexes. Elemental analysis measurements as well as spectroscopic methods such as Electronic, Infrared and 1H NMR were utilized to elucidate the physical properties and structures of synthesized ligands and complexes. The single crystal structure of the 3-ethoxysalicylaldehyde-S-methyl-N-ethyl-thiosemicarbazone complex (3a) was elucidated by the X-Ray Diffraction method. It was determined which donor atoms (ONN) participated in the coordination in the synthesized ligand complex. Also; Antimicrobial efficacy data were also included in the study and characterization procedures were completed.