Tez No İndirme Tez Künye Durumu
377589
Ana dili İngilizce olan öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe ve ana dili Türkçe olan öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizce öğrenme stratejilerinin karşılaştırılması / Comparing the language learning strategies of native speakers of English who learn Turkish as a foreign language and native speakers of Turkish who learn English as a foreign language
Yazar:SEDANUR AKYALI MİLLS
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ŞÜKRAN DİLİDÜZGÜN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language learning ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
110 s.
Yabancı dil öğretim materyali hazırlanırken dil öğrenenlerin gereksinimleri ve çağdaş dil öğretim yöntemlerindeki gelişmeler temel alınmaktadır. Yöntem belirlemede bireylerin geliştirdikleri öğrenme stratejileri de önemli bir unsur oluşturmaktadır. Bu bağlamda program geliştirme uzmanlarının ve dil öğreticilerinin dil öğrenme stratejilerini dikkate almaları, dil öğrenme sürecine dolaylı ve doğrudan katkı sağlayan dil öğrenme stratejilerini tanımaları ve gereksinim çözümlemesi aşamasında hedef kitlenin dil öğrenme stratejilerini belirleyip bu stratejileri etkin kullanabilecekleri düzenlemeleri yapmalarının gerekliliği göz ardı edilemez. Bu görüşler doğrultusunda geliştirilen araştırmanın amacı, ana dili Türkçe olup yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrenciler ile ana dili İngilizce olup yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler arasında dil öğrenme stratejilerini kullanma bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını incelemektir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretim ortamı hazırlanırken farklı bağlamlarda farklı dilleri öğrenirken geliştirilen stratejilerin farkındalığı, dersin içeriğine ve öğretme tekniklerine katkı sağladığı gibi hedef kitlenin etkili ve kolay öğrenmesine de katkı sağlayacaktır. Ana dili Türkçe olan öğrenciler İstanbul'da, üniversitelerin İngilizce hazırlık programlarında okumakta, ana dili İngilizce olan grup da Amerika ve İngiltere'de kurumsal bağlamlarda Türkçe öğrenmektedirler. Grupların, dil öğrenme stratejileri kullanımlarını belirlemek üzere, Oxford (1990) tarafından geliştirilen ve Cesur ve Fer (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan "Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri" kullanılmıştır. Grupların strateji kullanımları arasındaki farkı bulmak amacıyla katılımcı sayısı yeterli olduğundan parametrik testlerden bağımsız t testi uygulanmıştır. Yapılan istatistikler sonucunda, ana dili Türkçe olup İngilizce öğrenen öğrencilerin genel dil öğrenme strateji kullanımlarının orta düzeyde, ana dili İngilizce olup Türkçe öğrenen öğrencilerin ise strateji kullanımlarının iyi düzeyde olduğu ve gruplar arasında genel strateji kullanımı bağlamında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.
The modern language teaching methods and needs of learners are considered while teaching materials are prepared. Learning strategies which are developed by learners are also the other important factor to determine the methods. In this context, curriculum developers and language teachers are supposed to take the language learning strategies into consideration, to recognise and identify these strategies which contribute to the period of language learning directly or indirectly, through needs analysis and to make the necessary arrangements so that they can use these strategies effectively. In the light of these views, the aim of this study is to determine whether a significant difference exists in terms of using language learning strategies, between the group of students, native speakers of Turkish and learn English and the group of students, native speakers of English and learn Turkish. The recognition of the learning strategies which are developed while learning different languages in different contexts contributes to teaching techniques and content of the course and helps the learners learn easily and effectively. The participants of the first group were students at English preparatory programs of universities in Istanbul while the participants of the second group were studying Turkish in formal contexts in the USA or England. "Language Learning Strategies Inventory", which was developed by Oxford (1990) and adapted to Turkish by Cesur and Fer (2007) was used in order to identify the differences in language learning strategies of these groups. Since the number of the applicants was sufficient, the independent t-test as a parametric test was used. The findings of the study indicate that the students who are native speakers of Turkish and learn English as a foreign language use language learning strategies at a medium level while the students who are native speakers of English and learn Turkish as a foreign language use these strategies at a high level and there is a significant difference in using language learning strategies between the two groups.