Tez No İndirme Tez Künye Durumu
91043 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akciğer kanserinde oksidatif hasarın ve antioksidan kapasitenin değerlendirilmesi / The evaluation of the oxidative damage and antioxidant capacity at the lung cancer
Yazar:SABRİ TOPDAĞ
Danışman: DOÇ.DR. M. KAMİL KAYNAK
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Konu:Göğüs Hastalıkları = Chest Diseases ; Onkoloji = Oncology
Dizin:Akciğer neoplazmları = Lung neoplasms ; Antioksidanlar = Antioxidants ; Glütatyon = Glutathione ; Malondialdehit = Malondialdehyde ; Süperoksit dismutaz = Superoxide dismutase
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2000
49 s.
Akciğer kanserinde antioksidan kapasiteyi değerlendirebilmek için, bir antioksidan enzim olan süperoksit dismutaz (SOD) ve lipid peroksidasyonu sonucu oluşan malondialdehit (MDA) akciğer kanser dokusunda ve normal akciğer dokusunda seviyeleri tesbit edildi. Kanserli ve kontrol grubu hastaların serumunda antioksidan bir tripeptid olan glutatyon (GSH) seviyesi de değerlendirildi. Akciğer kanserli dokuda ortalama SOD düzeyi 8,08 ± 4.8 U/mg protein, ortalama MDA düzeyi 2,8 ± 1,66 Umol/g doku olarak tesbit edildi. Normal dokuda ortalama SOD düzeyi 13,33± 5,83 U/mg protein, MDA düzeyi ise 1,025 ± 0,59 Umol/g doku olarak bulundu. Serum GSH düzeyi kanserli hastalarda 5,68 ± 2,65 Umol/g Hb kontrol grubunda 4,75 ± 1,29 Umol/gHb olarak değerlendirildi. Kanserli ve kontrol grubu hastalarda doku ve serum MDA düzeyleri anlamlı olarak farklı idi (p<0,01). Kanserli dokularda, antioksidan enzim seviyelerinin düşük reaktif oksijen metabolitierinin yüksek olması, DNA, hücre membram gibi subsellüler yapılarda ve diğer vital sellüler komponentlerde hasarla sonuçlanabilecek etkilere sebep olabilmektedir. Bizim çalışmamızda akciğer kanserli hastalarda oksiradikallerin arttığım buna rağmen antioksidan kapasitenin azaldığım tesbit ettik. Kanser gelişiminde oksidatif hasarın önemli rol oynadığı antioksidan kapasiteyi güçlendirmenin kanser gelişimini engelleyebileceği düşüncesini oluşturdu.Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, antioksidan kapasite, malondialdehit, süperoksit dismutaz, glutatyon.
This investigation was effected to determine the levels of superoxide dismutase (SOD) and malondialdehyde (MDA) in lung cancerous tissues and to compare with normal lung tissue in order to evaluate the antioxidant status in lung cancer. The level of glutathione (GSH), an antioxidant tripeptide, was also in a seperate control group of patients. The data obtained are as follows: 8,08 ± 4,80 U/mg protein (means ± SEM) of SOD in lung cancer and 13,33 ± 5,83 U/mg protein in normal lung tissue, and 2,80 ± 1,66 Umol/g tissue of MDA in lung cancer and 1,05 ± 0,59 Umol/g tissue in normal lung tissue. The serum GSH levels in the cancer patients was reported to be 5,68 ± 2,65 Umol/g Hb and 4,75 ± 1,29 Umol/gHb in the control group. Tissue and serum MDA levels were found to be significantly different at the level of p<0,01. These low levels of the antioxidant enzymes in lung cancerous tissues can lead to evaluated levels of reactive oxygen metabolities, resulting in damage to the key subcellular structures such as DNA, cell membranes, and other vital cellular components. Our investigations have shown that in cancer patients, the level of oxiradicals are increased while the antioxidant capacity is seen to decrease. All these show that the effort to increase antioxidant defence system is a effective way to fight against cancer.Key Words: Lung Cancer, antioxidant capacity, malondialdehyde, superoxide dismutase, glutathione.