Tez No İndirme Tez Künye Durumu
157500 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
13-18 yaş arası bayan yüzücülerin vücut kompozisyonlarının belirlenmesi /
Yazar:BURCU ERTAŞ
Danışman: DOÇ.DR. MİTAT KOZ
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Konu:Spor = Sports
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
85 s.
VI. ÖZET Türkiye Şampiyonasına katılan bayan yüzücülerin vücut kompozisyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada deney grubunu, 2003-2004 Yüzme Sezonunda Federasyon Arena Kupasına katılan ve kendi yaş gruplarında Türkiye'de ilk 10 sırayı alan 43 bayan yüzücü oluşturmaktadır. Kontrol grubunu ise, aynı yaşlarda, spor yapmayan 29 bayan oluşturmaktadır. Araştırma kapsamındaki deneklerin, öncelikle Heath-Carter yöntemine göre somatotip özellikleri belirlendi, Jackson - Pollock yöntemine göre vücut yağ yüzdeleri hesaplandı. Bu hesaplamalar sonucunda elde edilen veriler öncelikle, spor yapanlar ve yapmayanlar olarak sınıflandırıldı. Daha sonra yaş gruplarına göre (13-14, 15-16, 17-1 3) kategorize edilerek istatistiksel analize tabi tutuldu. Veriler varyans analizi tekniği ile analiz edildi, farklı gruplar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile belirlendi, anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 seçildi. Çalışma sonunda, 13-18 yaş grubu yüzme sporu yapan bayanların, benzer yaş gruplarından boyca daha uzun (p<0,01), endomorfi değerlerinin daha düşük (p<0,01), ektomorfi değerlerinin daha yüksek (p<0,01) olduğu mezomorfi ve vücut yağ yüzdesi değerlerinde anlamlı farklılık olmadığı (p>0,05) bulunmuştur. Anahtar Kelimeler; Yüzme, Vücut Kompozisyonu, Somatotip, Antropometri, Egzersiz 69
VII. SUMMARY In this research, which is carried out in order to determine^ the body compositions of the female swimmers who have participated to the Turkey Championship, the experiment group is made up of 43 female swimmers who form the first 10 in Turkey among their age groups and attend the Federation Arena Cup in 2003-2004 swimming season. The controlling group is made up of 29 females at the same age, who don't do sports. First of all, the somatotype properties of the test subjects which are extended by this research are determined according to the Heath-Carter method, their body fat percentages are calculated according to the Jackson- Pollock method. The datas that are obtained from thşse calculations, are classified as the ones that do sports and the others that do not. Afterwards, the same datas are categorized according to the age groups (13-14, 15-16, 17-18) to be analysed statistically. The datas are analysed by the "variance analysis technique", different groups are determined by "Duncan multi comparison" test, p<0.05 has been chosen as the level of significancy. At the end of the study, it is discovered that females doing swimming sport and having the age group of 13-18 have longer heights (p<0.01), have lower endomorphy values (p<0.01), have higher ektomorphy values (p<0.01), and do not have significant difference interms of mezomorphy and body fat persentage values (p>0.05), when compared with the resembling age groups. Key Words; Swimming, Body Composition, Somatotype, Anthropometry, Exercise 70