Tez No İndirme Tez Künye Durumu
418232
Bilişim öğrencilerinin siber suç farkındalığı: Erzurum ili mesleki ve teknik liseler örneği / Cyber crime awareness of informatics students: Erzurum province example of vocational and technical high school
Yazar:ÖMER SIDDIK BUDAK
Danışman: PROF. DR. ASLAN GÜLCÜ
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Bilgisayar destekli eğitim = Computer assisted education ; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü = Department of Computer Education and Instructional Technology ; Bilişim = Informatics ; Bilişsel farkındalık = Metacognitive ; Erzurum = Erzurum ; Farkındalık = Awareness ; Meslek lisesi öğrencileri = Vocational high school students ; Siber suç = Cybercrimes ; Suç = Crime ; Öğrenciler = Students
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
110 s.
Bu araştırmanın amacı Mesleki ve Teknik liselerdeki bilişim bölümü öğrencilerinin siber suç farkındalıklarını araştırmaktır. Betimsel tarama modeli kullandığımız bu araştırmada 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Erzurum'da Mesleki ve Teknik Liselerin bilişim bölümlerinde okuyan toplam 269 öğrenciye yerli-yabancı kaynaklardan yararlanılarak ve uzman görüşlerine başvurularak oluşturulan "Ortaöğretim Kurumlarında Siber Suç Farkındalık Anketi" uygulanmıştır. Araştırmada SPSS 16 kullanılarak frekans dağılımı incelenmiş olup bu sorulardan hareketle faktör analizi yapılmış dört faktör elde edilmiştir. Bu faktörler İnternetin kişisel değerlere karşı sakıncalarını algılama, kişi ve örgütlerin İnterneti kötü niyetle kullanabileceklerini algılama, İnternetteki rahatlık seviyesi ve İnternette alınan önlem seviyesi şeklinde adlandırılmıştır. Yapılan Bağımsız Grup t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile faktörlerin demografik özellikler ile arasında anlamlı farklılıklarının olup olmadığı araştırılmıştır. Öğrencilerin siber farkındalık durumlarının sınıf durumu, İnterneti kullanma yılı ve İnternette saldırıya uğrama durumu ile anlamlı bir farklılık göstermediği ancak cinsiyet ile anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğrencilerin İnternetteki rahatlık seviyelerinin sınıf durumu ve İnterneti kullanma yılı ile anlamlı bir farklılık göstermediği ancak cinsiyet ve İnternette saldırıya uğrama durumu ile anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğrencilerin İnternette alınan önlem seviyelerinin sınıf durumu, İnterneti kullanma yılı ve İnternette saldırıya uğrama durumu ile anlamlı bir farklılık göstermediği ancak cinsiyet ile anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Bilişim bölümü öğrencileri, Siber suçlar, Siber suç farkındalığı.
In this research where we have used descriptive survey model, "The Survey of Cybercrime and its Perception in Secondary Schools" formed by benefiting from domestic and foreign resources and by consulting to expert opinions has been applied to totally 269 students in informatics departments of vocational and technical high schools in Erzurum in 2013-2014 - academic year. In the research, frequency distribution has been examined by using SPSS 16 and factor analysis has been performed based on these questions and four factors have been obtained. These factors are called as the perception the dangers of the Internet against personal values, the perception that people and organizations can use the Internet maliciously, comfort level in the Internet and the level of measures taken for the internet. It has been investigated whether there is a significant difference between the independent Group t Test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and demographic characteristics of factors.It has been observed that there isn't significant difference between class state of the student's cyber awareness, the number of years of using the Internet and the state of being attacked on the Internet but a significant difference has been observed with the gender. It has been observed that there isn't significant difference between class states of the comfort level of the students on the internet but a significant difference has been observed between the gender and the state of being attacked on the Internet. It has been observed that there isn't significant difference between class state of the student's level of measures taken on the internet, the number of years of using the Internet and the state of being attacked on the Internet but a significant difference has been observed with the gender. Key Words: Informatics department students, Cybercrimes, Cybercrime awareness.