Tez No İndirme Tez Künye Durumu
288529
Akciğer kanser rezeksiyonunda tek istasyon N2 tespit edilmiş hastalarda cerrahi tedavi sonuçları / Surgical treatment result of patients diagnosed with single station N2 in lung cancer resection
Yazar:ERKAN KABA
Danışman: PROF. DR. SEYFİ ALPER TOKER
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Konu:Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi = Thoracic and Cardiovascular Surgery
Dizin:Akciğer = Lung ; Akciğer hastalıkları = Lung diseases ; Akciğer neoplazmları = Lung neoplasms ; Cerrahi tedavi = Surgical treatment ; Karsinoma-küçük hücreli olmayan-akciğer = Carcinoma-non small cell-lung ; Lenf nodları = Lymph nodes ; Neoplazm evreleri = Neoplasm staging ; Neoplazm metastazları = Neoplasm metastasis ; Neoplazmlar = Neoplasms
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2011
58 s.
Arka plan: Primer küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK), T faktörü açısından komplet rezeksiyon yapılmış uzak organ metastazı olmayan hastalarda en önemli prognostik faktör mediastinal lenf nodu metastazıdır.Amaç: Bu çalışma, sebepleri açısından, ?tesadüfi N2? hastaların preoperatif neden tespit edilmediğini ve sonuçları açısından, hangi ?tesadüfi N2? hastalarının sağkalımının daha iyi olduğunu ve nedenlerini ortaya koymayı amaçlamıştır.Gereç ve Yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında, Ocak 2001-Kasım 2008 tarihleri arasında primer akciğer kanseri sebebi ile ameliyat edilen 597 hastadan tek istayon mediastinal ?tesadüfi N2 ?lenf nodu metastazı tespit edilmiş 32 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastalar, metastatik lenf nodu istasyonlarına göre 3 gruba ayrıldı. Grup 1: Aortikopulmoner (5 ve 6 numaralı) lenf nodlarına metastaz tespit edilmiş (%15,6) hastalar (n:5), Grup 2: İnferior mediastinal (7, 8 ve 9 numaralı) lenf nodlarına metastaz tespit edilmiş (%56,2) hastalar (n:18), Grup 3: Süperior mediastinal (2 ve 4 numaralı) lenf nodlarına metastaz tespit edilmiş (%28,2) hastalar (n:9) olarak belirlendi.Bulgular: Tüm hastalarda ve gruplarda ayrı ayrı, sağkalım ve hastalıksız sağkalım sürelerini etkileyen faktörler analiz edildi. Tüm hastalarda genel sağkalım oranı 2 yıllık %50,0, 5 yıllık %29 olarak bulunmuştur. Beş yıllık genel sağkalım oranı ve hastalıksız sağkalım oranı Grup 1'de %40,0-%40,0, Grup 2'de %33,3-%44,4, Grup 3'de %22,2-%28,6 olarak bulunmuştur. Rezeke edilen lenf nodu sayısı ile metastatik lenf nodu sayısı arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştirSonuç: Çalışmamızda tesadüfi N2 oranı %5,3 saptanmıştır. Böylece, doğru mediastinal diseksiyon yöntemleri ile gerçek patolojik evreleme yapılabilmiştir. Bunun sonucunda, N durumu açısından hastanın doğru evrelendirilmesi ile uygun adjuvan onkolojik tedavi alması sağlanarak sağkalım süresi artırılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, doğru intraoperatif mediastinal evrelemenin öneminin göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünmekteyiz.
Background: Mediastinal lymph node metastasis is the most important prognostic factor in non-small primary cell lung cancer (NSCLC) for patients subjected to complete resection for T factor and with no distant organ metastasis.Aim: This study aims to investigate why incidental N2 patients were not preoperative evaluated in terms of reasons, and to determine which incidental N2 patients had better survival chance in terms of results and the effective factors, as well.Material and Method: The study included 32 patients diagnosed with single station mediastinal ?incidental N2? lymph node metastasis out of 597 patients operated due to primary lung cancer in the Thoracic Surgery Department of Medical Faculty of Istanbul University between January 2001 and November 2008. Patients were categorized into 3 groups with regard to metastatic lymph node stations. Group 1: patients (n: 5, 15.6%) diagnosed with metastasis in aorticopulmonary (5 and 6 numbers) lymph nodes; Group 2: patients (n: 18, 56.2%) diagnosed with metastasis in inferior mediastinal (7, 8 and 9 numbers) lymph nodes; and Group 3: patients (n: 9, 28.2%) diagnosed with superior mediastinal (2 and 4 numbers) lymph nodes.Results: Factors effective on survival and disease-free survival durations were separately investigated for all patients and groups. The mean survival rate for all patients was 50.0% in two years, and 29.0% in five years. The five-year general survival and disease-free survival rates were 40.0% and 40.0% in Group 1, 33.3% and 44.4% in Group 2, and lastly 22.2% and 28.6% in Group 3. A positive and statistically significant relation was detected between the number of resected lymph nodes and the number of metastatic lymph nodes.Conclusion: Incidental N2 rate was determined as 5.3% in the study. Thus, real pathological staging can be made by correct mediastinal dissection methods. Consequently, with the correct staging in terms of N status of patient, suitable adjuvant oncologic treatment was provided to patient in order to increase the survival time. For this reason, it is suggested that the importance of right intraoperative mediastinal staging should be taken into consideration.