Tez No İndirme Tez Künye Durumu
143131
A digital signal processor based devolopment platform for thermal imagers / Termal görüntüleyiciler için sayısal sinyal işleyici tabanlı geliştirme platformu
Yazar:MUSTAFA ÖZKAN
Danışman: DR. CENGİZ BEŞİKCİ ; DR. ENGİN TUNCER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
126 s.
Termal görüntüleme sistemlerinin performansı kullanılan sinyal işleme algoritmalarının yetenek düzeylerine ve gerekli elektronik birimlerin dikkatli tasarımına bağlıdır. Sayısal Sinyal İşleme (DSP) kartları bu sistemlerin tasarımında ve yüksek seviyeli sinyal işleme algoritmalarının uygulanmasında oldukça kullanılışlıdır. Bu çalışmanın amacı, çift kayar noktalı işlemciye sahip bir DSP kartı ile termal görüntüleme sistemleri için bir geliştirme platformu tasarlamak ve uygulamaktır. Dedektör okuma tümdevresi (ROIC) ve DSP kartı arasında arayüzey olarak bir ön-elektronik kartı kullanılmıştır. Ön-elektronik kartının çıkışı, 12-bit sayısal veriyi yakalayıp ham görüntü verisine temel sinyal işleme algoritmalarım uygulayan DSP kartı girişine verilmiştir. Veri yakalama ve sinyal işleme yazılımları C programlama dili kullanılarak oluşturulmuş ve DSP kartına Code Composer Studio (CCS) adlı derleyici yoluyla yüklenmiştir. Görüntü oluşturma programı, OpenGL grafik programlama dilinin fonksiyonları ile Visual C/C++ derleyicisinde yazılmıştır. Oluşturulan sistem, homojenlik düzeyi düşük olan ve 128x128 formatmda olup Si taban üzerinde fabrike edilen bir InSb dedektör dizini ile test edilmiş ve başarılı olarak çalıştığı gözlenmiştir. Sistem, 25 Hz resim hızında, 320x256 formatma kadar olan dedektör dizinleri ile çalışabilmektedir. Daha yüksek formatlar ve resim hızlan daha yüksek hızlı devre elemanları kullanılarak ön-elektronik kartındaki gecikmelerin azaltılmasıyla mümkündür. Anahtar Kelimeler: Termal Görüntüleme, Sayısal Sinyal İşleyiciler, Düzeltme Metodlan
The performance of thermal imaging systems depends on the sophistication level of the signal processing algorithms and the careful design of the required electronics. Digital Signal Processor (DSP) boards are very beneficial in designing such systems, and applying high level signal processing algorithms. The aim of this study is to design and implement a development platform for thermal imagers using a double floating point processor DSP board.A front-end electronics board has been employed as the interface between the detector read-out integrated circuit (ROIC) and the DSP board. The output of the front-end electronics board is fed to the DSP board, which captures the 12-bit digital data and applies the basic signal processing algorithms to the raw image data. Capturing and signal processing software is constructed using the C programming language and loaded to the DSP with the compiler called Code Composer Studio. An image formation program is written with the functions of OpenGL graphics programming language in Visual C/C++ compiler. The implemented system is tested with a highly nonuniform 128x128 InSb detector array on Si substrate, and successful performance is achieved in real time. The system can work with detector arrays up to a format of 320x256 at 25 Hz frame rate. Higher formats and frame rates are possible, if the delays in the front-end electronics board are reduced through the use of higher speed components in this board. Keywords: Thermal Imaging, Digital Signal Processors, Normalization