Tez No İndirme Tez Künye Durumu
264949
Ahmed Rasim'in eserlerinde İstanbul folkloru / Istanbul folklore in Ahmed Rasim's publications
Yazar:ZEHRA HAMARAT
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ABDULKADİR EMEKSİZ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Ahmed Rasim = Ahmed Rasim ; Folklor = Folklore ; Halk edebiyatı = Folk literature ; Halk kültürü = Folk culture ; İstanbul = Istanbul
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
571 s.
İstanbul'da doğup büyümüş, yaşamının büyük bir kısmını İstanbul'da geçirmiş olan Ahmed Rasim'in kitap haline getirilmiş yüzün üzerinde eseri bulunmaktadır. Pek çok alanda eser vermiş olan Ahmed Rasim'in özellikle makale, fıkra, vb. yazılarından oluşan kitapları; anı, tarih, roman, hikâye türündeki eserleri yoğun olarak İstanbul folkloru ile ilgili unsurlar içermektedir.Eski İstanbul'a ait hayatın geçiş dönemleri, giyim - kuşam, süslenme âdetleri, Halk Edebiyatı ve Âşık Edebiyatı, halk tiyatrosu, sosyal normlar, halk inançları, sosyal tipler, halk bilgisi, eğlence hayatı, özel günler ? merasimler, beslenme, ulaşım, iletişim, adlar ? adlandırmalar, ekonomik hayata bağlı faaliyetler bu çalışmada çeşitli başlıklar altında ele alınmıştır. Çalışmalarımız sonucunda Ahmed Rasim'in İstanbul folklorunun pek çok sahasında her biri ayrı birer çalışma konusu olabilecek kadar zengin ve farklı malzeme sunduğu görülmüştür.
Ahmet Rasim who was born in Istanbul and who lived the most of his life in this city has more than a hundred of published works. These publications of Ahmet Rasim whose works about a lot of area, espacially memoirs, historical essays, novels, stories, have been contained the components of folklore of Istanbul.Transition periods of old İstanbul life, customs of clothing and toliet, Folk Literature and Ashig Literature, folk theater, social norms, folk beliefs, social types, ethnography, entertainment, special days-ceremonies, nutrition, transportation, communication, onomastic, economic activities, have been discussed in this essay with various topics. As a result of our works, it has been seen that Ahmet Rasim had presented rich and different materials on the folklore of Istanbul.