Tez No İndirme Tez Künye Durumu
269509
Preservice seondary mathematics teachers' pedagogical content knowledge of composite and inverse functions / Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının bileşke ve ters fonksiyon hakkındaki pedagojik alan bilgileri
Yazar:BURCU KARAHASAN
Danışman: DOÇ. DR. BEHİYE UBUZ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2010
399 s.
Bu çalışmanın amacı ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının bileşke ve ters fonksiyonlar hakkındaki pedagojik alan bilgilerinin araştırılmasıdır.Çalışma Bilkent Üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsünde ikinci sınıf öğrencisi olan üç öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan araçlar nitel özelik taşımaktadır. Dört çeşit ölçme aracı kullanılmıştır; gözlem, görüşme, dökümanlar ve işitsel veriler. Gözlem verileri öğretmen adaylarının Özel Bilkent Lisesinde yaptıkları okul deneyimleri sırasında çekilen videolar ve bu gözlemler sırasında alınan notlardan oluşmaktadır. Görüşme verileri yarı yapılandırılmış görüşme kayıtlarının çözümlemelerinden oluşmaktadır. Dökümanlar ise fonksiyon bilgisi testi, irdeleme yazıları, vignette'ler ve ders planlarından gelmektedir. İşitsel veriler ise görüşme kayıtları ve ders kayıtlarından oluşmaktadır.Sonuçlar ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinin pedagojik alan bilgisini oluşturan boyutlarda istenen düzeyde olmadığını ve bu bilgileri istendiğinde gerekli şekilde entegre edemediği veya entegre etmekte güçlük çektiğini göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğretmen eğitimi programları öğrencilerin öğrendikleri bilgileri göz önünde bulunduran alan eğimi dersleri sağlamalı ve aynı zamanda bu derslerde konular derinlemesine verilmelidir. Ayrıca, ders içi durumları taklit eden ve pedagojik alan bilgisinin ortaya çıkmasına sebep veren vignette benzeri aktivitelere öğretmen eğitiminde yer verilmelidir. Bu çalışmanın sonuçları, öğretmen eğitimi programlarındaki uygulamalara ve Türkiye'de ki öğretmen eğitimi hakkındaki reformlara bilgi sağlayacaktır. Ayrıca, pedagojik alan bilgisinin artırılmasını temel amaç edinecek gelecek çalışmalara ışık tutacaktır.
The main purpose of the study was to understand preservice secondary mathematics teachers? pedagogical content knowledge of composite and inverse functions.The study was conducted with three preservice secondary mathematics teachers in Graduate School of Education at Bilkent University. The instruments of the study were qualitative in nature and in four different types of data forms: observations, interviews, documents, and audiovisual materials. Observation data came from fieldnotes by conducting an observation of lessons participants taught at Private Bilkent High School. Interview data came from the transcriptions of semi-structured interviews. Document data came from survey of function knowledge, journal writings, vignettes, and lesson plans. Audiovisual data came from the examination of the videotape of the lessons participants taught.?The findings reveal that preservice secondary mathematics teachers? knowledge levels in components of pedagogical content knowledge were not at the desired levels and also they experienced difficulty while integrating that knowledge. The results of the study indicate that teacher education should provide courses that cover the content relevant to students in order to assure both depth and breadth in subject matter knowledge of the preservice teachers. Moreover, the activities which mimics the classroom cases and assures the integration of knowledge components like vignettes would be used in teacher education programs. Results can inform educational practices, and reforms in Turkey, and provide a basis for further research, with increased pedagogical content knowledge as the ultimate goal.