Tez No İndirme Tez Künye Durumu
516162
Tutuklu/hükümlü servisinde adam öldürme veya adam öldürmeye teşebbüs suçu ile yatan kadın ve erkek olguların klinik ve suçla ilişkili özelliklerinin karşılaştırılması / Comparison of clinical and crime related characteristics of female and male cases who are hospitalized at the arrest/remand (forensic) psychiatry service WHo committed homicide or homicide attempt crime
Yazar:BEKİR ALP KAMAZOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. ÖZLEM DEVRİM BALABAN
Yer Bilgisi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi / İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Psikiyatri = Psychiatry
Dizin:Adli psikiyatri = Forensic psychiatry ; Cinayet = Homicide ; Cinsiyet = Sex ; Cinsiyet farkları = Gender differences ; Hükümlüler = Convicts ; Suç = Crime ; Suça teşebbüs = Commit an offence ; Tutuklular = Prisoners
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2018
96 s.
AMAÇ: Literatürde her ne kadar suç işlemiş psikiyatrik olguları inceleyen çalışmalar olsa da özellikle şiddet içerikli suç işleyen psikiyatrik olgularla ilgili cinsiyet karşılaştırması yapan kısıtlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmada amacımız tutuklu ve hükümlü servisinde yatışı olan, adam öldürme/adam öldürmeye teşebbüs suçu işlemiş kadın ve erkek olguları klinik ve suça ilişkin özellikler bakımından karşılaştırmak ve bu alanda literatüre katkı sağlamaktır. YÖNTEM: Çalışma, geriye dönük dosya incelemesi şeklinde tasarlanmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Psikiyatri Tutuklu/Hükümlü Servisi'ne adam öldürme ve/veya adam öldürmeye teşşebbüs suçu ile yatışı yapılan kadın ve erkek olgulara protokol defter kaydından geriye dönük olarak ulaşılmıştır. 101 kadın olgu ve 101 erkek olguya ait sosyodemografik, klinik ve suça ilişkin bilgiler, yatış dosyalarının incelenmesi sonucu bir veri formu aracılığı ile toplanmış tanılar DSM'ye göre değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmaya katılan kadın ve erkek olguların yaşlarının ortancası sırasıyla 32 (min:13-max:62) ve 28'dir (min:15-max:81). Eksen I alanında tanısı olan kadınların yüzdesi erkeklerden anlamlı derecede yüksektir (p<0.05). Eksen II alanında tanısı olan erkeklerin yüzdesi kadınlardan anlamlı derecede yüksektir (p<0.05). Bu alandaki tanı kategorisi "antisosyal kişilik bozukluğu" olan erkeklerin yüzdesi kadınlardan, "borderline ve/veya karışık kişilik bozukluğu" ve "mental retardasyon" olan kadınların yüzdesi ise erkeklerden anlamlı derecede yüksek olarak saptanmıştır (p<0.05). Madde kullanım öyküsü olan erkeklerin yüzdesi kadınlardan anlamlı derecede yüksektir (p<0.05). Önceki suçun varlığı açısından, mükerrer suçu olan erkeklerin yüzdesi kadınlardan anlamlı derecede yüksek ve ilk suçu olan kadınların yüzdesi erkeklerden anlamlı derecede yüksek olarak bulunmuştur (p<0.05). Cezaevine giriş öncesi psikiyatrik tedavi öyküsü olan kadınların yüzdesi erkeklerden anlamlı derecede yüksektir (p<0.05). Suçun tanıdık ve yabancılara işlenme durumu açısından gruplar değerlendirildiğinde, tanıdıklara karşı suç işleyen kadınların yüzdesi erkeklerden anlamlı derecede yüksek ve yabancılara karşı suç işleyen erkeklerin yüzdesi ise kadınlardan anlamlı derecede yüksektir (p<0.05). Çocuğa karşı suç işlenme açısından olgular incelendiğinde, çocuğa karşı suç işleyen kadınların yüzdesinin erkeklerden anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). SONUÇ: Adam öldürme veya adam öldürme teşebbüsü suçu işlemiş kadın olgularda majör psikiyatrik bozukluk oranı erkek olgulara kıyasla yüksektir. Kişilik bozukluğu ve alkol/madde kullanımı öyküsü daha çok erkek olgulara ait klinik durumlardır. Erkek olguların mükerrer suç öyküsü daha fazladır. Kadın olgular erkek olgulara oranla daha çok tanıdıkları kişilere karşı adam öldürme veya adam öldürme teşebbüsü suçu işlemektedir. Çocuğa yönelik suçların hemen hemen tamamı kadınlar tarafından işlenmektedir. Anahtar Kelimeler: Adli Psikiyatri, Homisid, Cinsiyet, Cinsiyet Karşılaştırması
PURPOSE: Although there are studies in the literature that investigate psychiatric cases of crime, there is a limited number of researches that compare genders especially concerning psychiatric cases who committed violent crimes. In this study, we aimed to compare female and male cases who commited crimes of homicide/homicide attempt in terms of clinical and crime related characteristics, and contribute to the literature in this field. METHOD: The study was designed as a retrospective file examination. Male and female cases who were admitted to University of Health Sciences Istanbul Bakırköy Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital Forensic Psychiatry Arrest/Remand Unit and who have commited homicide and/or homicide attempt were retrospectively accessed through protocol book records. Sociodemographic, clinical and crime related data of 101 female and 101 male cases, were collected through a data form by examination of the admission files, and the diagnosis were evaluated according to DSM. RESULTS: The mean ages of the female and male cases participating in the study were 32 (min: 13-max: 62) and 28 (min: 15-max: 81), respectively. The percentage of women diagnosed of Axis I diagnoses were significantly higher than that of men (p <0.05). The percentage of men diagnosed of Axis II diagnoses were significantly higher than women (p <0.05). The percentage of men diagnosed with "antisocial personality disorder" in the axis II area were higher than that of women, the percentage of women diagnosed with "borderline and/or mixed personality disorder" and "mental retardation" were significantly higher than men(p <0.05). In terms of history of substance abuse, the percentage of males with history of substance abuse were significantly higher than females (p <0.05). In terms of previous criminality, the percentage of males with multiple crimes were significantly higher than that of females and the percentage of females with first crime were significantly higher than males (p <0.05). In terms of pre-prison psychiatric treatment history, the percentage of women with treatment history were significantly higher than men (p <0.05). Percentage of women committing offenses against acquaintances were significantly higher than that of men and men who committed offenses against strangers were significantly higher than that of women (p <0.05). When the cases of the crime against the child were examined, it was found that the percentage of the women who committed the crime against the children were significantly higher than the men (p <0.05). CONCLUSION: In female offenders who committed homicide or homicide attempt, the rate of cases with the diagnoses of Axis I field were higher than that of men. In male cases there is a higher rate of personality disorder and alcohol / substance abuse history. Male cases have higher rate of repetitive crime history. Women were more likely than men to commit homicide or homicide attempt against acquaintances. Almost all of the violent crimes against children are committed by women. Keywords: Forensic psychiatry, Homicide, Gender, Gender Comparison