Tez No İndirme Tez Künye Durumu
194351
Kurum bakımında olan ve ailesi ile birlikte kalan 13-18 yaş arası çocuklarda sürekli öfke ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi / Examine the relation between continual anger and depression levels of the kids living with their families and of the ones residing in an orphanage
Yazar:ARZU YILDIRIM
Danışman: Y.DOÇ.DR. TEVFİK OZAN
Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Konu:Halk Sağlığı = Public Health
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
93 s.
1.ÖZETKurum bakımında olan ve ailesi ile birlikte kalan 13-18 yaş arası çocuklarda sürekliöfke ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan buçalışmaya Malatya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 13-18 yaşarası çocukların kaldığı yetiştirme yurdundaki 170 kişi ile Malatya Sümer Lisesiöğrencilerinden 160 kişi araştırmanın kapsamına alınmıştır. Kurumda kalan özürlüçocuklar ile araştırmanın uygulandığı süre içinde yurtta bulunmayan çocuklar araştırmakapsamına alınmamıştır. Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 170 kişiden 152'sine, SümerLisesinden örnekleme alınan 160 kişiden 148'ine ulaşılmıştır. Cevapsızlar; anketleri tamolarak doldurmayan kişilerden oluşmuştur. Araştırma kapsamına alınan kişilere,demografik özellikler, yurda gelen ziyaretçiler, Çocuklar için Depresyon Ölçeği, SürekliÖfke ve Öfke Tarz Ölçeğinin bulunduğu anket formu uygulanmıştır.Çalışmaya alınan kişilerin %50.7'si kız, %49.3'ü erkektir. Ailesi ile kalançocukların yaş ortalaması 15.95+0.89, yetiştirme yurdunda kalan çocukların yaş ortalaması15.85+1,55'dir. Yurtta kalanların %88.7'sinin anne-babasının ayrıdır. Yurtta kalanlarınortalama depresyon ölçeği puanı 14.38+6.59, ailesiyle evde kalanların ise 12.92+5.94bulunmuştur. Ailesiyle kalanların %16.9'unda, yetiştirme yurdunda kalanların %25'indedepresyon belirtileri vardır. Çalışmaya alınan kişilerden depresyon belirtisi olmayanlardaSürekli Öfke Ölçeği puanı 23.77+6.29, depresyon belirtisi olanlarda Sürekli Öfke Ölçeğipuanı 26.95+6.44, depresyon belirtisi olmayanlarda Öfke İçte Ölçeği puanı 16.87+4.65,depresyon belirtisi olanlarda Öfke İçte Ölçeği puanı 18.79+4.90, depresyon belirtisiolmayanlarda Öfke Dışa Ölçeği puanı 17.64+5.29, depresyon belirtisi olanlarda Öfke DışaÖlçeği puanı 19.60+5.51 olarak bulunmuştur.Sonuç olarak; Kurum bakımında olan çocukların; aile yapısı bozulmuş, ailelerinineğitim düzeyi düşüktür. Depresyon belirtisi, sürekli öfke ve öfke tarz ölçekleri puanlarıailesiyle kalanlara göre yüksek bulunmuştur.Anahtar kelimeler; Yetiştirme yurdu, aile, depresyon, öfke.
ABSTRACTThis study, which is carried out to examine the relation between continualanger and depression levels of the kids living with their families and of the onesresiding in an orphanage, includes 170 children, resident of the Malatya SocialServices and Orphanage Institution, who are 13-18 years age range. Thehandicapped children of the institution and the ones not residing there at the timeperiod of the study were not included. 152 children out of 170 orphanageresidents and 148 children out of 160 high school students who were selected assample from the Sümer Lisesi (High School) were contacted. Unanswered onesare the persons who have not completed the questionnaires.Persons included inthis study were enforced to complete a questionnaire containing demographicattributes, visitors of the orphanage besides a depression scale, scales of thecontinual anger and mode of anger for the children.50.7 girl and 49.3 boy are studied. The average age of those who live withtheir families are 15.95+0.89 and the ones reside in the orphanage are 15.85+1.55.Parents of 88.7% of the orphanage residents are separated. Depression symptomswere found in 16.9% of the persons who are living with their parents and 25% ofones who are orphanage residents. Continual anger scale score for the ones havingno depression symptoms in the persons of this study has been found as23.77+6.29, and the same score for the ones having depression symptoms amongthem is 26.95+6.44. It has also been found that the anger-in scale score for theones having no depression symptoms is 16.87+4.65, and the same score for theones having depression symptoms is 18.79+4.90, anger-out scale score for theones having no depression symptoms is 17.64+5.29, and anger-out scale score forthe ones having depression symptoms is 19.60+5.51.Consequently, this study indicates that the family structure of the childrenunder the care of the institution is disintegrated and education levels of thefamilies are low. Their depression symptoms, the scores of continual anger andanger mode have been found higher than those of the kids living at home.Key words: Orphanage, family, depression, anger.