Tez No İndirme Tez Künye Durumu
124615
ABD ve Türk Hukuklarında gayrimenkul yatırım ortaklıkları / Real estate investment companies in American and Turkish Law
Yazar:HÜLYA GÖKTEPE
Danışman: DOÇ.DR. TÜLİN YÜRÜK
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law ; İşletme = Business Administration
Dizin:Amerika Birleşik Devletleri = United States of America ; Amerikan Hukuku = American Law ; Gayrimenkul yatırım ortaklıkları = Real estate investment trusts ; Karşılaştırmalı Hukuk = Comparative Law ; Türk Hukuku = Turkish Law
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2003
120 s.
DOKTORA TEZ OZU ABD VE TÜRK HUKUKLARINDA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Hülya GÖKTEPE İşletme Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak 2003 Danışman: Doç. Dr. Ayşe Tülin YÜRÜK Gayrimenkul yatırım ortaklıkları; gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen sermaye piyasası kurumlandır. Hem gayrimenkul hem de finans sektöründe yer alırlar. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ilk kez 1960'h yıllarda ABD'de Ulusal Gelir Kanunundaki değişiklik ile ortaya çıkmışlardır. Türkiye'de ise, ilk olarak 1995 yılında Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişiklik ve buna bağlı olarak çıkarılan Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmişlerdir. Bu ortaklıkların faaliyete geçmesiyle birlikte uygulamadan gelen sorunlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, 1998 yılında, 23517 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 11 sayılı tebliği ile ilk yayınlanan tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çalışmada, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının hukuki yapısı, kuruluş esasları, faaliyet esasları, yönetimleri ve sona ermeleri ile ilgili hukuki düzenlemelerm ABD Hukuku ve Türk Hukuku açısından mukayeseli olarak incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye'de uygulamada karşılaşılan hukuki sorunları belirlemek ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin hukuki düzenlemelerin bu sorunlara ne ölçüde cevap verdiğini tespit edebilmek amacıyla, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Böylece Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili düzenleme getiren kanunlarda değişiklik yapılması istenen konular belirlenerek, öneriler sunulmuştur. Yapılan araştırma ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının hukuki düzenleme dışında karşılaştıkları sorunlar da tespit edilmiştir.
IV ABSTRACT REAL ESTATE INVESTMENT COMPANIES IN AMERICAN AND TURKISH LAW Hülya GÖKTEPE Department of Business Administration Anadolu University Social Science institute, January 2003 Advisor: Doç. Dr. Ayşe Tülin YÜRÜK Real estate investment companies are able to invest in real estates, securities related to real estates, real estate projects, real estate rights and other securities. In able to make certain projects, real estate investment companies which are capital markets institutions, can establish ordinary partnership. They are placed in real estate and finance sectors. REICs are first set up with the amendment of Internal Revenue Code in USA 1960's. It was with the amendment of Capital Markets Law and the official publication by the Capital Markets Board in 1995 of the Notification of Establishment of Real Estate Investment Trusts that REICs come into being in Turkey. In a response to problems and needs that arose with the operations of these companies, a new notification was published that replaced the are published in 1998 in the Official Gazette of the Rebuplic of Turkey (no:23517).İn this study, REICs are examined acording to the investment companies, legal status, establishment and operation requirements, management and laws related to terminating companies and also American and Turkish Law is compared according to the regulations. Apart from these, inable to find out legal problems that can be come acrossed during the operations and if REICs' regulations can solve these problems, a research done about REICs' listed Istanbul Stock Exchange. Hence, subjects related to the regulations and change about REICs and Notification of Establishment Real Estate Investment Trusts are determined and proposels related to regulations and changes are submitted. Also with the research releated to REICs' problems excluded legal issues are determined and discussed.