Tez No İndirme Tez Künye Durumu
280526
AB'ye uyum çerçevesinde Basel II kriterleri ve Türkiye'deki KOBİ'ler üzerine etkileri: Antalya ilindeki bir işletme üzerine bir uygulama / Basel II criteria within the framework of harmonization to European Union and its effects on SMEs in Turkey: An application in a company in Antalya province
Yazar:KEMAL GÜRSOY
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HAKAN ER
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Basel II = Basel II ; Basel kriterleri = Basel criteria ; KOBİ = Small and Medium Sized Firms ; Turizm işletmeleri = Tourism businesses
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
82 s.
Basel II Kriterleri her ne kadar bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin standartlar bütünü olarak bankacılık sektörünü etkileyen bir uzlaşı olarak görülse de, reel sektöre özellikle de KOBİ'lere etkileri çok fazladır.Ülkemizde Basel II kriterlerine uyum tam olarak gerçekleşmemiş olsa da, orta vadede Basel II'nin, KOBİ'lere çok büyük etkisi olacak bölümlerinin yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Bu süreçten olumsuz yönde etkilenmemek için KOBİ'lerin Basel II kriterlerini anlamaları ve bu kriterlere uyum amaçlı değişim gerçekleştirmeleri gerekmektedir.Bu çalışmada, Antalya ilinde faaliyet gösteren KOBİ niteliğindeki bir turizm işletmesinin standart yaklaşımı kullanan bir bankadan kredi kullanması durumunda karşılaşacağı kredi faizi yükü 7 senaryo ile gösterilmiş ve KOBİ'lere Basel II'ye uyum sürecinde rekabet avantajlarını arttırmak için uygulama önerileri sunulmaya çalışmıştır.
Even though the Basel II Criteria have been thought as an accord affecting the Banking System as the sum of standards used to assess the capital adequacies of banks, the effects of them to real sector, especially to SMEs are quite strong.Despite the fact that convergence to the Basel II Criteria has not been realized in Turkey yet the highly effective parts of Basel II for SMEs are envisaged to be enacted in the mid-term. In order not to be affected throughout this process, SMEs should acknowledge the Basel II Criteria and should take relevant in order to converge.In this study, the credit interest debt, that a small & medium size tourism enterprise founded in Antalya would be faced in case of using credit from a bank that applies standard approach, is shown under 7 possible scenarios and recommendations for increasing the competitive advantage of the small & medium size tourism enterprise are suggested in the process of converging to Basel II Criteria.