Tez No İndirme Tez Künye Durumu
117642
4-6 yaş grubu Türk çocuklarının İngilizce öğrenme süreçleri üzerine bir durum çalışması / A Case study on the learning processes of 4-6 year old Turkish children in learning English
Yazar:DİLEK PEÇENEK
Danışman: PROF.DR. SABRİ KOÇ
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Dil Öğretimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Dil edinimi = Language acquisition ; Dil gelişimi = Language development ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; İngilizce = English
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2002
409 s.
304 ÖZET Bu tez, 4-6 yaş grubu Türk çocuklarının yabancı dil (İngilizce) öğrenme süreçleri üzerine bir durum çalışması niteliğindedir. Tezin amacı, okul öncesi eğitimde 4-6 yaş grubuna yönelik yabancı dil öğretimi uygulamalarını kesitsel düzen ile sergilemek ve bu kesitlerde yabancı dil öğrenimini ve öğretimini çok yönlü olarak betimlemektir. Nitel araştırma modeli temel alınarak gerçekleştirilen bu çalışmada, iki okul Öncesi eğitim kurumunda (Kurum A ve Kurum B), yabancı dil öğretimine ve öğrenimine ilişkin algı ve görüşler, yakın çevre, süreç ve yaşantılar incelenmeye ve betimlenmeye çalışılmıştır. Durum çalışması niteliğini taşıyan araştırmanın çalışma grubunda, iki okul öncesi kurumda eğitim alan 61 çocuk, sözü edilen kurumlarda görevli 2 eğitim uzmanı ve 2 yabancı dil öğretmeni ve çocukların aileleri yer almıştır. Araştırma verileri görüşme, gözlem ve sormaca teknikleriyle toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen kimi sonuçlara aşağıda kısaca yer verilmiştir: Kurum A ve Kurum B'de, yabancı dil Öğretimi, çocuğun yabancı dil öğrenmede olumlu bir başlangıç yapması ve olumlu duyuşsal yaşantılar edinmesi amaçlarına yöneliktir. Çalışma grubunda yer alan aileler, çoğunluk olarak, okul öncesinde yabancı dil öğretimini, yabancı dil öğrenme yaşantısına bir giriş ve yabancı dile alışma süreci olarak algılamaktadırlar. Kurum A ve Kurum B'de, okul öncesi eğitim alan 4-6 yaş grubu çocuklar arasında, ailelerin, yabancı dil öğretmenlerinin ve araştırmacının değerlendirmelerine göre, 6 yaş çocukları göreceli olarak yabancı dile ilgili gözükmekte ve yabancı dile ilişkin dönütler vermektedir. Bunun yanı sıra 6 yaş çocuklarının edim düzeyleri 4-5 yaşlara göre daha yüksektir.
305 ABSTRACT This thesis is a case study on the learning processes of 4-6 year-old Turkish children learning a foreign language (English). The aim of this study is to examine the foreign language learning practice in pre-school education applied to 4-6 year-old Turkish children by a cross-sectional analysis and describe in detail the teaching- learning processes occurring in the continuum. By employing a Qualitative Research Model, this study tries to examine and describe the perceptions and opinions, immediate educational environments, processes and experiences related to foreign language teaching and learning in two pre-school education institutions (Pre-school A and Pre-school B). The subjects of this case study include 61 pre-school children, 2 education consultants, 2 teachers of English working in the two institutions and the children's families. The research data have been collected by interview, observation and survey techniques. Some of the results of this study are given below: The foreign language teaching in Pre-school A and B aims at introducing the children to the foreign language in such a way that the children will develop a positive attitude towards learning a foreign language (English) and gain beneficial affective experiences while learning it. The majority of families participating in the study group generally perceive that the foreign language teaching in pre-school education should serve the purpose of familiarizing children with the foreign language and encouraging them to develop some learning proceeses by experience. In Pre-scholl A and B, according to the results of the research data analyzed, of the research group of 4-6 year-old children, 6 year-old children are relatively more interested in foreign language, better in giving feedback and have a higher level of performance in the foreign language.