Tez No İndirme Tez Künye Durumu
440621
Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin Avrupa Birliği yaklaşımı: 2002 - 2015 / The approach of the Justice and Development Party's governments to European Union: 2002 - 2015
Yazar:ARDA DİLMAÇ
Danışman: PROF. DR. BEHİRE ESRA ÇAYHAN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Adalet ve Kalkınma Partisi = Adalet ve Kalkınma Party ; Avrupa Birliği = European Union ; Uluslararası ilişkiler = International relations ; Uluslararası politika = International policy
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
165 s.
Çalışmanın konusu 2002-2015 dönemleri arasındaki Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetlerinin Avrupa Birliği yaklaşımlarının incelenmesidir. Esasen 58., 59., 60., 61. ve 62. Türkiye Hükümetlerinin kapsamaktadır. Bu bağlamda Hükümetlerin belgeleri, AKP'nin yayınları ve AKP'li milletvekillerinin söylemleri irdelenecektir. Bunun yanında AKP'nin AB'ye yaklaşımını etkileyen iç ve dış gelişmeler de anlatılacaktır. Ayrıca çalışmada AKP Hükümetleri ve AB arasındaki ilişkilerdeki ilerlemeler ve duraklamalar da değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde Avrupa bütünleşme sürecinin tarihi ve Avrupa Birliği'nin tarihi kısaca izah edilecektir. Sonra ikinci bölüm olarak Türkiye ile Avrupa Toplulukları (Birliği) arasında 1957'den AKP seçimi kazandığı 2002 yılları arası dönemdeki ilişki anlatılacaktır. Üçüncü bölümde AKP Hükümetlerinin AB'ye dair yaklaşımları incelenecektir. Son olarak da çalışma AKP'nin beş Hükümetinin AB'ye karşı genel bakışının değerlenmesini içermektedir. Anahtar Kelimeler: Adalet ve Kalkınma Partisi, Türk Hükümetleri, Avrupa Birliği, Müzakere Süreci, Avrupalılaşma Süreci
The main topic of this study is to analyse the approaches of Justice and Development Party Governments' to the European Union during the 2002-2015. Essentially the study involves the 58th, 59th, 60th, 61th and 62th Governments of Turkey. In this regard, the documents of the Governments, the publications of the JDP and the speeches of the JDP's deputies are examined. Moreover, the internal and external issues, which can affect the view of JDP, are defined and explained. Furthermore, the study also assesses the developments and stagnations of the relations between JDP's Government and European Union. In the first stage of the study, the history of the European integration process and European Union are described briefly. Then, the history of relations between Turkey and European Communities (Union) since 1957 to the 2002, when the JDP won the election, is investigated as a second phase. Third stage of the study is to analyse the approaches of the JDP's Governments to the European Union. Finally, the study involves the evaluation of the JDP's five Governments' views to the European Union. Keywords: Justice and Development Party, Turkish Governments, European Union,Negotiation Process, Europeanization Process