Tez No İndirme Tez Künye Durumu
347291
An analysis of women's cooperatives in urban Turkey in terms of women's empowerment / Kadınların güçlendirilmesi açısınan kentsel Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin bir analizi
Yazar:FATMA CANSU VAROL
Danışman: PROF. DR. YILDIZ ECEVİT
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:Cinsel kimlik = Gender identity ; Güçlendirme = Empowerment ; Kadınlar = Women ; Kentler = Cities ; Kentleşme = Urbanization ; Kentsel alanlar = Urban areas ; Kooperatifler = Cooperatives ; Sosyoloji = Sociology
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
174 s.
Özellikle son dönemde kooperatifler dünya gündeminde ana akım kalkınma hedeflerine katkı veren etkin örgütler olarak yer almaktadır. Ancak yerel örgütlenmeler olarak da ortaya çıkan kooperatifler, kadınların sosyal, ekonomik ve politik açıdan güçlenmelerini sağlayarak alternatif bir örgütlenme modeli oluşturabilirler. Bu çerçevede, bu çalışma kentsel Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin kadınların güçlendirilmesine olan etkisini araştırmaktadır.Çalışmanın teorik çerçevesini Güçlendirme Yaklaşımı oluşturmaktadır. Öncelikle bu yaklaşımının öncülü olan anaakım kalkınma yaklaşımı, Kalkınmada Kadın yaklaşımı ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın yaklaşımları eleştirel olarak incelenmiştir. Sonrasında Güçlendirme Yaklaşımı tartışılmış ve, yerel bilme ve yapış şekillerinin önemini vurgulayan postmodern yaklaşımlar ışığında güçlendirme pratik ve stratejik toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarının üretken güç formları olan içsel güç (power within) birlikte güç (power with) ve değişme gücü (power to) yoluyla karşılanması olarak tanımlanmıştır. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilen saha çalışması sonucunda şu sonuçlara varılmıştır: 1) Kadınların güç ve güçlendirme kavramsallaştırmaları, bu çalışma çerçevesinde yapılan içsel güç ve birlikte güç tanımlarıyla uyumludur. Ancak değişme gücü kadınlar tarafından güç ve güçlendirme olarak tanımlanmamıştır. 2) Kooperatife dahiliyet sonucunda kadınlar pratik ve stratejik toplumsal cinsiyet viiihtiyaçlarından çok, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu kategori, pratik ve stratejik toplumsal cinsiyet ihtiyaçları çerçevesine dahil edilmesi gereken üçüncü bir kategori olarak ortaya çıkmıştır. 3) Kadın kooperatifleri içsel güç ve birlikte güç yoluyla kadınların güçlenmesini sağlamaktadır. Bunlar genellikle sosyal,psikolojik ve pratik toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kooperatif üyeliği sonucunda aslında güçlen(dir)me kavramının olmazsa olmazı olan değişmegücü ortaya çıkmamıştır.Anahtar Kelimeler: Kadın Kooperatifleri, Güçlen(dir)me Yaklaşımı, Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları, Kentsel Türkiye
Especially recently, cooperatives occupy the global agenda as efficient organizationsthat contribute to mainstream development goals. However, cooperatives, which may also emerge as grassroots organizations, could create an alternative through empowering women socially, economically and politically. In this respect, this study investigates the impact of women's cooperatives on women's empowerment in urban Turkey. Empowerment Approach composes the theoretical framework of this study. Primarily, the mainstream development approach, Women in Development approach and Gender and Development approach are analyzed critically which are the precursors of Empowerment Approach. Later, Empowerment Approach is analyzed, and benefiting from postmodern approaches that emphasize the importance of local ways of knowing and doing, empowerment is defined as a process that fulfillspractical and strategic gender needs through power within, power with and power to,which are generative forms of power. Through field research conducted in Istanbul and its periphery, I concluded that: 1) Women's conceptualization of empowerment overlapped with my conceptualization of power with and power within. However women did not mention power to as power or empowerment. 2) Rather than practical or strategic gender needs, women mostly fulfill psychological and social needs through cooperative involvement. This category emerged as a third category that should be added to practical and strategic vgender needs framework. 3) Women's cooperatives empower women through power within and power with, which in turn mostly fulfill social, psychological and practical gender needs. Power to is not revealed through cooperative membership which is in fact a sin qua non aspect of empowerment. Keywords: Women's Cooperatives, Empowerment Approach, Gender Needs, Urban Turkeyvi