Tez No İndirme Tez Künye Durumu
399829
Early childhood teachers' views about and practices with differentiated instruction in the primary years programme / Okul öncesi öğretmenlerinin ilk yıllar programında farklılaştırılmış öğretim hakkında görüş ve uygulamaları
Yazar:ÖZDEN ÖZKANOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. FEYZA ERDEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Farklılaştırılmış öğretim = Differentiated instruction ; Okul öncesi dönem = Preschool period ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods ; Öğretmen görüşleri = Teacher opinions ; Öğretmenler = Teachers
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2015
210 s.
Bu çalışmanın amacı İlk Yıllar Programı'nda okul öncesi öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretim konusunda görüş ve uygulamalarının araştırılmasıdır. Araştırma sorularını incelemek için Türkiye'deki bir IB Dünya Okulu'ndan 19 okulöncesi öğretmeni ile farklılaştırma hakkında mülakatlar yapılmış, yazılı müfredat dokümanları incelenmiş ve sınıfları gözlemlenmiştir. Araştırmacının temel amacı özel bir durumdaki öğretmenlerin farklılaştırma hakkında görüş ve uygulamalarını incelemek olduğundan, çalışma niteliksel bir durum incelemesi olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu amaca ulaşmak için, farklılaştırmayı önemli bir öğretme ve öğrenme yaklaşımı olarak kabul eden bir Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı yetkili okulu seçilmiştir. Veri, katılımcıların bakış açıları üzerinden doğal bir ortamda yaklaşık beş ayda toplanmıştır. Data analizi için Miles ve Huberman'ın (1994) kılavuzu kullanılmıştır. Veri analizi ise, ham verinin tanımlayıcı ifadelere dönüştürülmesi ve ilgili literatür doğrultusunda detaylı şekilde yorumlanmasını içermektedir. Bu çalışmanın bulguları, farklılaştırma uygulayan okul öncesi öğretmenlerin yaklaşımın faydalarına inandıklarını ve bu yaklaşıma yönelik olumlu tutumları olduğunu aynı zamanda bu tutumlarını uygulamalarına yansıttıklarını göstermiştir. Okul öncesi öğretmenleri çoğunlukla süreci öğrencilerin farklılıklarından hazırbulunuşluğa göre farklılaştırdıkları görülmüştür. Ayrıca, çalışma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretimde planlama, zaman yönetimi ve sınıf yönetimi konusunda bazı zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. Bunun dışında, öğretmenlerin farklılaştırma konusunda daha fazla eğitime ve üzerinde deneyim kazanmaya ihtiyacı vardır. Ayrıca, Türk Okul Öncesi Eğitim Programı farklılaştırmanın genel ilkeleri ile karşılaştırılmış ve programın farklılaştırma yapılmaya uygun olduğu görülmüştür. Son olarak, bu çalışma ile farklılaştırılmış öğretim uygulayan okul öncesi öğretmeninin ve öğrenme ortamının göstergeleri belirlenirken aynı zamanda planlama için rehber olacak adımlar tanımlanmıştır.
The aim of this study was to investigate the views and practices of early childhood teachers on differentiation. In order to explore the research questions, 19 pre-kindergarten and kindergarten teachers of an International Baccalaureate (IB) world school in Turkey were interviewed about differentiation, their written curriculum documents were analyzed, and the classrooms were observed. This study was designed and conducted as a qualitative case study. As the case, an authorized International Baccalaureate Primary Years Programme school was chosen since differentiation is one of the significant teaching and learning approaches of this program. Data were collected from the participants' perspective, in a naturalistic setting and over five months. For data analysis, raw data turned into descriptive statements, and they were interpreted as detailed descriptions through related literature. The findings of this study revealed that early childhood teachers implementing differentiation believe in the benefits approach and have a positive attitude towards it; meanwhile, they reflect this in their practices. Early childhood teachers mostly use 'process' to be differentiated and 'readiness' to be considered for children's variety. Furthermore, the study revealed that early childhood teachers have some challenges in terms of planning, time management and classroom management. Also, teachers need more training on and experience with differentiated instruction in order to implement it effectively. Furthermore, Turkish Early Childhood Education Program was compared with the general principles of differentiation and it was found that the program is suitable for implementation of differentiated instruction.