Tez No İndirme Tez Künye Durumu
217040
Korunmaya muhtaç çocuklar:İstanbul yetiştirme yurtları üzerine bir alan araştırması / The childrenwho needed to be protected: A field study on the İstanbul training institutes
Yazar:HASAN ŞENOCAK
Danışman: PROF. DR. SEDAT MURAT
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı
Konu:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2005
292 s.
İlk çağlardan beri tüm toplumlarda ?korunmaya muhtaç çocukların" bakımhizmetlerinin sağlanması, en önemli sosyal politika problemlerinden biri olmuş vehalen de bu niteliğini sürdürmektedir. Sosyal politikanın kapsamı içindeki yoksullar,hastalar, özürlüler, yaşlılar ve toplumların geleceği olan çocuklar gibi kendi kendineyeterli olamayan gruplardan birisini oluşturan korunmaya muhtaç çocukların bakımı,daima özel bir önem taşımıştır. Nitekim, çocukların korunması sosyal politikatarihinde ilk yasal düzenlemeler içinde yer almıştır.Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik sosyal hizmetler çerçevesindeöncelikle aile refah hizmetlerine önem vermek gerekmektedir. Öte yandan,korunmaya muhtaç duruma gelmiş çocuğun öz ailesi yanında bakım ve korunmasınısağlayıcı hizmetlere öncelik verilmelidir. Çünkü aile, çocuk için en ideal ortamdır.Ancak, bu gerçekleşemiyorsa kurum bakımı, koruyucu aile uygulaması ve evlatlıkgibi değişik bakım türlerine başvurmak faydalı olacaktır.Ülkemizde, hakkında korunma kararı alınan korunmaya muhtaç çocuklarayönelik hizmetler, 1983 yılında çıkarılan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve ÇocukEsirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir.Ne var ki veriler, mevcut yapının, sorunların üstesinden gelinmesinde yetersizkaldığını ortaya koymaktadır. Zira, ülkemizde 550 bin civarında olduğu tahminedilen korunmaya muhtaç çocuklardan sadece 19.233'üne hizmet verilebilmektedir.
To undertake caring for ?the children who needed to be protected? is one ofthe most important social policy problems for all societies from the beginning ofantiquity, and seems to be so. The care for the children who needed to be protectedhas always carried a special weight. Since the people like poors, patients,handicappeds, aged persons and children are not competent by themselves, theycovered by the discipline of social policy. As a matter of fact, child care has beenwithin the first legal regulations in the social policy history.First of all, it is required to attach importance to the family welfare services inthe context of social welfare services towards the children which needed to beprotected. At the same time, it should given priority to the services for care andprotection of the children which needed to be protected in the company of realfamily. Because, the family is an ideal environment for the child. Only in thenonexistence of it, it will be useful to prefer different child welfare service kinds likethe institutional care, foster care and child adoption.The services towards the children which needed to be protected are beingperformed in direction of the law of 1983 named as ?Social Services and ChildProtection Institution Act? in Turkey, the act number is 2828.Nevertheless, the data show that current institutions are not sufficient to copewith the problems. Because, it is estimated that only 19,233 children which needed tobe protected out of 550,000 are being served.